Telmisartan, Ramipril lub Both u pacjentów z wysokim ryzykiem incydentów naczyniowych

Badacze Trwającego Telmisartanu w połączeniu z Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET) (wydanie 10 kwietnia) informują, że telmisartan jest odpowiednikiem ramiprilu u pacjentów z chorobą naczyniową lub cukrzycą wysokiego ryzyka. Jednak pierwotny złożony punkt końcowy zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego, udaru lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca nie był niższy w grupie leczenia skojarzonego niż w grupie otrzymującej sam ramipryl, nawet jeśli poziomy Grupa terapeutyczna była o 2,4 / 1,4 mm Hg niższa niż w grupie leczonej ramiprilem przez cały okres badania. Jeszcze bardziej niepokojący był trend w grupie terapii skojarzonej w kierunku jeszcze większej liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i bez sercowo-naczyniowych niż w grupie ramiprilu lub telmisartanu (zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych, odpowiednio 620 vs. 603 i 598, zgony z przyczyn bezobjawowych, 445 vs. 411 i 391, odpowiednio). Biorąc pod uwagę, że liczba pacjentów z hiperkaliemią była znacznie wyższa w grupie leczenia skojarzonego niż w grupie ramiprilu lub telmisartanu (odpowiednio 480 vs. 283 i 287), podobnie jak liczba pacjentów z objawami niedociśnienia (406 vs. 149 i 229) zastanawiamy się, czy konkretna przyczyna zgonu (tj. Nagła śmierć lub śmierć z powodu arytmii) może być zidentyfikowana w grupie terapii skojarzonej. Należy podać dane z takiej analizy.
Nikolaus Büchner, MD
Szpital Uniwersytecki Bochum, 44625 Herne, Niemcy
Bernhard Banas, MD
University of Regensburg, 93042 Regensburg, Germany
Bernhard K. Krämer
Szpital Uniwersytecki Bochum, 44625 Herne, Niemcy
bernhard. -herne.de
Odniesienie1. Badacze ONTARGET. Telmisartan, ramipril lub oboje u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zdarzeń naczyniowych. N Engl J Med 2008; 358: 1547-1559
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Tabela 1. Tabela 1. Działania niepożądane zgłaszane w głównych randomizowanych, kontrolowanych badaniach inhibitorów ACE w porównaniu z ARB. Zastanawiające stwierdzenie McMurray a, w jego artykule wstępnym towarzyszącym sprawozdaniu z badania ONTARGET, jest zdziwieniem, że ponieważ ARB [blokery receptorów angiotensyny] są droższe niż inhibitory konwertazy angiotensyny ACE i mają więcej skutków ubocznych ich podstawowa wartość jest alternatywą dla pacjentów, którzy nie tolerują inhibitorów ACE. Badanie ONTARGET jest bezpośrednim zaprzeczeniem tego stwierdzenia. Chociaż 621 pacjentów trwale odstawiło ramipril, tylko 438 pacjentów trwale przerwało telmisartan. W przypadku pominięcia niedociśnienia o działaniu przeciwnadciśnieniowym (efekt oczekiwany) ponad dwukrotnie więcej pacjentów przerwało stosowanie ramiprylu w miarę odstawiania telmisartanu. Również tak zwane objawy hipotensyjne mają niewielką wartość, o ile nie zostanie zarejestrowane odpowiednie ciśnienie krwi. Ponadto w kilku randomizowanych badaniach wykazano, że ARB mają mniej działań niepożądanych niż inhibitory ACE (Tabela 1). Warto zauważyć, że w badaniu ONTARGET obrzęk naczynioruchowy, który może być śmiertelny, był 2,5 razy częstszy u pacjentów przyjmujących ramipril, niż u osób otrzymujących telmisartan. Te wyniki wyraźnie nie potwierdzają wniosku, że ARB mają większą liczbę działań niepożądanych niż ramipril, jak stwierdził McMurray.
Franz H. Messerli, MD
Sripal Bangalore, MD, MHA
Szpital St. Luke s-Roosevelt, Nowy Jork, NY 10025
Venkata S. Ram, MD
University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX 75240
org
Dr Messerli podaje serwery dla Abbott, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Forest, Sankyo i Sanofi-Aventis oraz otrzymując granty badawcze od GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis i CV Therapeutics. Dr Ram publikuje serwery w biurach głośników dla Advanced Health Media, COGENIX i GENESIS, które prowadzą programy edukacyjne dla firm produkujących farmaceutyki i urządzenia medyczne. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
6 Referencje1. McMurray JJV. Inhibitory ACE w chorobie sercowo-naczyniowej – nie do pobicia. N Engl J Med 2008; 358: 1615-1616
Full Text Web of Science Medline
2. Matchar DB, McCrory DC, Orlando LA, i in. Przegląd systematyczny: porównawcza skuteczność inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptora angiotensyny II w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Ann Intern Med 2008; 148: 16-29
Crossref Web of Science Medline
3. Pitt B, Segal R, Martinez FA, i in. Randomizowane badanie losartanu kontra kaptopril u pacjentów w wieku powyżej 65 lat z niewydolnością serca (ocena losartanu w badaniu dotyczącym osób w podeszłym wieku, ELITE). Lancet 1997; 349: 747-752
Crossref Web of Science Medline
4. Pitt B, Poole-Wilson PA, Segal R, i in. Wpływ losartanu w porównaniu z kaptoprilem na śmiertelność u pacjentów z objawową niewydolnością serca: randomizowane badanie – Losartan Heart Failure Survival Study ELITE II. Lancet 2000; 355: 1582-1587
Crossref Web of Science Medline
5. Dickstein K, Kjekshus J. Wpływ losartanu i kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów wysokiego ryzyka po ostrym zawale mięśnia sercowego: randomizowane badanie OPTIMAAL: Optymalna próba w zawale mięśnia sercowego z losartanem antagonisty angiotensyny II. Lancet 2002; 360: 752-760
Crossref Web of Science Medline
6. Pfeffer MA, McMurray JJV, Velazquez EJ i in. Walsartan, kaptopril lub oba w zawale mięśnia sercowego powikłane niewydolnością serca, dysfunkcją lewej komory lub obiema. N Engl J Med 2003; 349: 1893-1906 [Erratum, N Engl J Med 2004; 350: 203.]
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Odpowiedź
Odpowiedzi redaktora: Odniosłem się do dwóch jedynych badań, w których wykazano nie mniejszą zgodność ARB w porównaniu z inhibitorem ACE, a zatem pozwolono na zgodne porównanie tolerancji.1 W przypadku walsartanu w ostrej próbie zawału mięśnia sercowego (VALIANT) walsartan doprowadził do znacznie więcej zmniejszenie dawki badanego leku z powodu niedociśnienia i dysfunkcji nerek niż kaptopryl. Przerwanie leczenia z powodu niedociśnienia tętniczego było również znacznie częstsze w przypadku walsartanu (a w przypadku walsartanu przerwanie leczenia z powodu zaburzeń czynności nerek było częstsze). Zgodnie z oczekiwaniami kaszel był znacznie mniej powszechny w przypadku walsartanu.
W badaniu ONTARGET zgłoszono tylko przerwanie badania odstawienia leku (jako wielokrotne epizody), ale zaobserwowano dokładnie taki sam schemat. Ważne jest, aby zauważyć, że różnica wynosząca 137 więcej przerwania leczenia z jakiegokolwiek powodu po podaniu ramiprilu odzwierciedlała równowagę 267 mniejszej liczby przerw w leczeniu z powodu kaszlu z telmisartanem, wyrównanych przez inne działania niepożądane, które moim zdaniem mogą być bardziej istotne klinic
[przypisy: dyżury aptek mrągowo, tylozgryz, plastry evra ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek mrągowo plastry evra ulotka tylozgryz