Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 5

Wyniki uznano za istotne immunologicznie, jeśli miana zmieniły się o więcej niż 5 razy pomiędzy dwoma punktami czasowymi. Seroreaktywność wobec reduktazy dihydrofolianowej uważano za kontrolę ujemną (patrz Figura w Dodatku Aneks, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na). Rysunek 3. Rysunek 3. Continue reading „Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 5”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 5

Charakterystyka terapii antybiotykami, według grupy leczenia. Grupy terapeutyczne były ogólnie dobrze zrównoważone pod względem wyjściowych cech klinicznych. Średni wiek pacjentów wynosił 47 lat, a 67% stanowili mężczyźni. Zastawka mitralna była zaangażowana u 45 pacjentów, zastawka aortalna w 22, i obie zastawki w 9. Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 5”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 3

Spośród 76 pacjentów poddanych randomizacji 37 zostało przydzielonych do grupy wczesnej operacji, a 39 do grupy leczonej konwencjonalnie; wszyscy ci pacjenci zostali włączeni do analizy zamiaru leczenia. Zgodnie z wytycznymi ACC-AHA z 2006 r. W sprawie chirurgicznych wskazań do infekcyjnego zapalenia wsierdzia, 9 pacjentów zostało wykluczonych, jeśli mieli umiarkowaną do ciężkiej zastoinową niewydolność serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia powikłane blokadą serca, ropień pierścieniowy lub aortalny, niszczące zmiany penetrujące wymagające pilnej operacji lub grzybicze zapalenie wsierdzia. Inne kryteria wykluczenia to wiek ponad 80 lat, współistniejący poważny udar zatorowy z ryzykiem transformacji krwotocznej w momencie rozpoznania i poważny stan współistnienia (np. Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 3”

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium

Delirium jest powszechne po operacji kardiochirurgicznej i może być związane z długofalowymi zmianami funkcji poznawczych. Przeanalizowaliśmy delirium pooperacyjne i trajektorię poznawczą w pierwszym roku po operacji kardiochirurgicznej. Metody
Do badania zakwalifikowano 225 pacjentów w wieku 60 lat lub starszych, którzy planowali poddać się pomostowaniu tętnic wieńcowych lub zastąpić zastawkę. Pacjenci byli oceniani przed operacją, codziennie podczas hospitalizacji, począwszy od drugiego dnia po operacji oraz po 1, 6 i 12 miesiącach od operacji. Continue reading „Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad

Następnie pacjenci w kohorcie 3, osobna grupa pacjentów z malarią falciparum, byli leczeni pojedynczą dawką 800 mg KAF156 w celu oceny szybkości wyleczeń po 28 dniach i możliwości wyleczenia pojedynczej dawki. Badanie zostało sponsorowane przez Novartis i było częścią programu Wellcome Trust-Mahidol University-Oxford Tropical Medicine Research. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w każdej uczestniczącej instytucji i przez Oxford Tropical Research Ethics Committee. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Novartis zaprojektował badanie i zebrał i przeanalizował dane. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax

KAF156 należy do nowej klasy leków przeciwmalarycznych (imidazolopiperazyn), wykazujących działanie przeciw bezpłciowym i seksualnym stadiom krwi oraz przedterytmicznym stadiom wątrobowym pasożytów malarii. Metody
Przeprowadziliśmy dwuetapowe badanie fazy 2, otwarte, w pięciu ośrodkach w Tajlandii i Wietnamie, aby ocenić skuteczność przeciwmalaryczną, bezpieczeństwo i profil farmakokinetyczny KAF156 u dorosłych z ostrą infekcją Plasmodium vivax lub P. falciparum. Ocenę współczynników klirensu pasożytów w kohortach pacjentów z malarią vivax lub falciparum, którzy byli leczeni wieloma dawkami (400 mg raz na dobę przez 3 dni), oceniano wskaźnik wyleczenia po 28 dniach w osobnej kohorcie pacjentów z malarią falciparum, którzy otrzymała pojedynczą dawkę (800 mg).
Wyniki
Średni czas klirensu pasożyta wynosił 45 godzin (zakres międzykwartylny, 42 do 48) u 10 pacjentów z malarią falciparum i 24 godziny (zakres międzykwartyla- nowy, od 20 do 30) u 10 pacjentów z malarią wywołaną przez vivor po leczeniu schematem wielokrotnych dawek i 49 godzin ( międzykwartylowy, od 42 do 54) u 21 pacjentów z malarią wywołaną falciparum po leczeniu pojedynczą dawką. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi czesc 4

Protokół określił, że jeśli wykazano, że niwolumab przewyższa standardową terapię pod względem całkowitego przeżycia, to przeżycie bez progresji i szybkość odpowiedzi byłyby testowane hierarchicznie na poziomie alfa 5%, aby zapewnić fałszywie dodatnią częstość więcej niż 5% za testowanie wszystkich trzech punktów końcowych. Przeprowadzono analizy predestynowane w celu oceny spójności efektu leczenia na punktach końcowych w zakresie podgrup podstawowych, w tym podgrup zdefiniowanych według statusu ekspresji PD-L1 i stanu p16. Przeprowadzono także analizę post hoc efektu leczenia w podgrupach ekspresji PD-L1 (.1% vs. <1%) zgodnie ze stanem p16 (pozytywny vs negatywny). Ponadto przeprowadzono testy interakcji między leczeniem a poziomem ekspresji PD-L1 (wcześniej określona) oraz między leczeniem a stanem p16 (post hoc). Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi czesc 4”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad

Niwolumab podawano w dawce 3 mg na kilogram masy ciała co 2 tygodnie. Standardowa terapia obejmowała cotygodniowe dożylne podawanie metotreksatu w dawce od 40 do 60 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, docetaksel w dawce od 30 do 40 mg na metr kwadratowy lub cetuksymab w dawce 250 mg na metr kwadratowy po dawce nasycającej 400 mg na metr kwadratowy. Punkty końcowe i oceny
Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie, które zdefiniowano jako czas od randomizacji do daty zgonu z dowolnej przyczyny. Drugorzędowymi punktami końcowymi były przeżycie wolne od progresji (czas od randomizacji do daty progresji lub śmierci choroby) i szybkość obiektywnej odpowiedzi według RECIST, wersja 1.1. Dodatkowe zdefi- niowane punkty końcowe obejmowały czas reakcji; związki pomiędzy poziomem PD-L1 a poziomem wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i przeżywalnością całkowitą, przeżywalnością bez progresji choroby i odsetkiem odpowiedzi; bezpieczeństwo; i oceny jakości życia. Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad”