W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niz w normalnym

W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niż w normalnym i nie zależy to od samych leukocytów, lecz od środowiska, w którym się znajdują. Jeżeli np. poddamy leukocyty działaniu surowicy odpornościowej, odwirujemy je i wtedy dopiero zmieszamy z hodowlą bakterii, to zdolność ich fagocytozy nie jest wcale lepsza od leukocytów normalnych. Inaczej się dzieje, jeżeli bakterie zmieszamy z surowicą odpornościową. Odwirowane wtedy bakterie, zmieszane z leukocytami normalnymi, wywołują wyraźnie sprawniejszą zdolność fagocytozy normalnych leukocytów, które -do tej czynności są znacznie pobudzone. Continue reading „W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niz w normalnym”

Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi

Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi (aa. securuiariae), a dalej tętniczkami i naczyniami włoskowatymi w głąb wszystkich tkanek ustroju, by wreszcie po tak długiej wędrówce powrócić do serca dwiema – żyłami czczymi (venae cav ae), pnzednią i tylną. Na tej długiej drodze, między lewą komorą i prawym przedsionkiem, aorta poprzez swe tt. pochodne i drobne tętnice przedziera się w końcu poprzez naczynia włoskowate, których koryto jest blisko 500 razy większe od koryta zbiornika aortowego. Continue reading „Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi”

Aorta wstepujaca

Nie bez znaczenia jest również fakt, że tt. wieńcowe, odchodzące od aorty wstępującej, gdzie panuje stale najwyższe ciśnienie, są naczyniami spełniającymi swe zadania w najkorzystniejszych warunkach hemodynamicznych. Wszystko to razem przemawia za opisem krwiobiegu sercowego w jego ciągłości, tj. od aorty po przez tętnice i żyły wieńcowe a; ; do prawego przedsionka. Obydwie tętnice wieńcowe odchodzą od aorty wstępującej na poziomie jej zastawek półksiężycowatych, po czym -t. Continue reading „Aorta wstepujaca”

Geneza tak zawilego mechanizmu ukrwienia mózgowia

Geneza tak zawiłego mechanizmu ukrwienia mózgowia Przeżuwaczy i Kotowatych nie jest dotychczas wyjaśniona, a ponieważ mechanizm ten nie jest zrównoważony przez pewne udogodnienia hemodynamiczne, to należy przypuszczać, że mózgowie tych ssaków jest przystosowane do innego rodzaju odżywiania aniżeli u pozostałych gatunków. Dalszymi gałęziami t. szczękowej wewn. (a. maxillaris int. Continue reading „Geneza tak zawilego mechanizmu ukrwienia mózgowia”

Randomizowana próba Tocilizumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 9

Pacjenci, do których chodziliśmy, to ci z ciężkim, uporczywym układowym MIZS, dla których nie było skutecznego leczenia, co odzwierciedla długi czas trwania choroby, duża liczba aktywnych stawów i wysoka częstotliwość wcześniejszej ekspozycji na czynniki biologiczne na linii podstawowej. W fazie podwójnie ślepej, działania niepożądane wystąpiły u większej liczby pacjentów otrzymujących tocilizumab niż u osób otrzymujących placebo. Częstość występowania infekcji na pacjento-rok wynosiła 2,9 w grupie placebo i 3,4 w grupie tocilizumabu. Skumulowana częstość infekcji (podczas fazy podwójnie ślepej i leczenia otwartego) wynosiła 3,0 na pacjenta rocznie. Continue reading „Randomizowana próba Tocilizumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 9”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Czas i wskazania do interwencji chirurgicznej w celu zapobiegania zatorowości systemowej w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia pozostają kontrowersyjne. Przeprowadziliśmy badanie porównujące wyniki kliniczne wczesnego leczenia chirurgicznego i konwencjonalnego u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Metody
Losowo przypisaliśmy pacjentom z lewostronnym zakaźnym zapaleniem wsierdzia, ciężką chorobą zastawkową i dużymi wegetacjami do wczesnej operacji (37 pacjentów) lub leczenia konwencjonalnego (39). Pierwszorzędowym punktem końcowym był zespół zgonów wewnątrzszpitalnych i zatorowych, które wystąpiły w ciągu 6 tygodni po randomizacji. Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia”

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 3

Krótka ocena delirium (<20 minut) obejmowała MMSE, test z rozpiętością cyfr, metodę oceny pomyłki (CAM), algorytm diagnostyczny do określania obecności lub braku delirium na podstawie czterech cech: ostrej zmiany o zmiennym przebiegu nieuwaga, dezorganizacja myślenia i zmieniony poziom świadomości), 23 i Delirium Symptom Interview (wywiad oceniający obecność lub brak ośmiu cech majaczenia, w tym cztery cechy algorytmu diagnostycznego CAM) .24 Delirium oceniono jako nieobecny lub obecny na podstawie CAM, z towarzyszącymi dowodami z MMSE, testem rozpiętości cyfr i Wywiadem Delirium Symptom. CAM ma wysoką czułość (94%) i swoistość (98%) w przypadku oceny majaczenia przez psychiatrów geriatrycznych.25 Jeśli pacjent był zaintubowany, wówczas ocenę stanu majaczenia przeprowadzono za pomocą CAM dla oddziału intensywnej terapii, zatwierdzonego niewerbalna wersja CAM.26 Nasza połączona ocena delirium była wysoce wiarygodna (kappa = 0,95) .27 Tak jak się spodziewaliśmy, były chwile, kiedy nie byliśmy w stanie wykonać codziennych deliriów. Ogółem 24,4% dziennych deliriów nie zostało ocenionych z powodu niedostępności pacjentów lub personelu (np. Personelu weekendowego). Continue reading „Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 3”