Wydajnosc t. plucnej jest duza

Bezpośrednio przed swym podziałem t. płucna jest połączona z powierzchnią wklęsłą łuku aorty za pośrednictwem niedrożnego – więz. tętniczego (lig. arteriosum Botalli), stanowiącego pozostałość po – przewodzie tętniczym (ductus arteriosus Botalli), którym u płodu część krwi z t. płucnej przedostawała się wprost, a więc z pominięciem płuc, do aorty. Continue reading „Wydajnosc t. plucnej jest duza”

W scianach zatoki tej rozpoczyna sie pressorecepcyjna – galazka szyjno-tetnicza

W miejscu podziału t. szyjnej wspólnej na jej gałęzie końcowe, pień macierzysty jest nieco rozszerzony i tworzy tzw. – zatokę szyjno-tętniczą (sinus carotious). W ścianach zatoki tej rozpoczyna się pressorecepcyjna – gałązka szyjno-tętnicza (r. caroticus n. Continue reading „W scianach zatoki tej rozpoczyna sie pressorecepcyjna – galazka szyjno-tetnicza”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 5

Mediana czasu leczenia wynosiła 1,9 miesiąca w każdej grupie. Dane dotyczące opóźnień i redukcji dawek w zależności od grupy leczonej podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. W momencie analizy 41 z 236 pacjentów (17,4%) nadal otrzymywało niwolumab, a 3 z 111 (2,7%) nadal otrzymywało standardową terapię. Skuteczność
Spośród 361 pacjentów poddanych randomizacji 133 osoby zgonu (55,4% pacjentów) wystąpiły w grupie niwolumabu, a 85 zgonów (70,2% pacjentów) wystąpiło w grupie leczonej standardowo. Mediana czasu obserwacji całkowitej przeżycia wyniosła 5,1 miesiąca (zakres od 0 do 16,8). Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 5”

Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad 6

W populacji, która miała być leczona, pacjenci byli analizowani zgodnie z grupą randomizowaną, niezależnie od przylegania. Analizy randomizacyjno-lecznicze zostały powtórzone w populacji z protokołem, co wykluczało pacjentów, którzy nie kwalifikowali się do leczenia, mieli zmiany w zakresie ryzyka klinicznego lub genomicznego lub byli nieprzypisani do leczenia. (Pacjenci mogą mieć więcej niż jeden powód do wykluczenia). Pacjentów podzielono na cztery główne grupy, zgodnie z ich ryzykiem klinicznym i genomicznym: niskie ryzyko kliniczne i niskie ryzyko genomiczne, w tym 2745 pacjentów (41,0%); niskie ryzyko kliniczne i wysokie ryzyko genomiczne, które obejmowało 592 pacjentów (8,8%); wysokie ryzyko kliniczne i niskie ryzyko genomiczne, w tym 1550 pacjentów (23,2%); oraz wysokie ryzyko kliniczne i wysokie ryzyko genomiczne, w tym 1806 pacjentów (27,0%). Liczby te zostały obliczone na podstawie skorygowanego ryzyka (rysunek i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad 6”