dopelniacz swiezej surowicy

Wynika stąd, że dopełniacz nie może wiązać się oddzielnie ani z antygenem, ani z dwuchwytnikiem, może być natomiast związany tylko przez zespół antygenu i swoistego dwuchwytnika. Można się . o tym przekonać, jeżeli do hodowli pałeczki durowej dodamy unieczynnionej surowicy odpornościowej, zawierającej odpowiedni dwuchwytnik dla pałeczki duru brzusznego, a później normalnej surowicy. Wtedy dopełniacz świeżej surowicy zwiąże się, gdyż powstanie zespół antygen plus dwuchwytnik. Jeżeli do takiej mieszaniny po pewnym czasie, który jest potrzebny do związania dopełniacza, dodać krwinek czerwonych zwierzęcia, zaprawionych hemolitycznym amboceptorem, znajdującym się w surowicy uodpornionej na te krwinki, to krwinki czerwone pozostaną niezmienione, gdyż brak tutaj wolnego dopełniacza, który uprzednio związał się. Continue reading „dopelniacz swiezej surowicy”

MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAL

MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAŁ Według Ehrlicha przeciwciała powstają w komórkach, które mają powinowactwo do antygenu i jako tak zwane receptory przechodzą do krwi. Według Miecznikowa przeciwciała powstają w leukocytach w przypadku ich rozpadu podczas fagocytozy. Inni – jak Buchner – uważali, że przeciwciała są wytworem zmienionych antygenów, a jeszcze inni, że powstają one miejscowo w tkankach, do których wprowadzono antygen. Nowsze badania stwierdzają, że przeciwciała powstają w takich narządach, jak śledziona, szpik kostny i węzły chłonne, których elementy należą do układu siateczkowo – śródbłonkowego. Ostatnio wysunięto pogląd, że cały układ siateczko – śródbłonkowy, czyli czynna mezenchyma bierze udział w wytwarzaniu przeciwciał. Continue reading „MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAL”

KRWIOOBIEG OGÓLNY

KRWIOOBIEG OGÓLNY W skład krwioobiegu, zwanego również – krwioobiegiem wielkim, wchodzą naczynia całego ciała, z wyłączeniem płuc. W całym tym układzie rozróżniamy trzy następujące układy naczyniowe – układ tętniczy, – układ włoskowaty i układ żylny. A. Układ tętniczy ogólny. Układ tętniczy ogólny stanowi całokształt tętnic, rozprowadzających po całym ustroju krew, pędzoną siłą lewej komory serca. Continue reading „KRWIOOBIEG OGÓLNY”

Oczywistym wynikiem takiego nowego stanu rzeczy byloby zwiekszenie cisnienia wewnatrzaortowego

Oczywistym wynikiem takiego nowego stanu rzeczy byłoby zwiększenie ciśnienia wewnątrzaortowego, a zatem także zwiększenie pracy serca. Drugim wymiarem aorty, o którym wspomnieć wypada, jest jej średnica. Średnica ta jest proporcjonalna do ilości krwi, zawartej w ustroju, a przez to i do wielkości całego ssaka. Średnica ta nie jest niezmienna, zależy bowiem przede wszystkim od ciśnienia wewnątrzaortowego, a więc od pracy serca i od oporów obwodowych. Na całym swym przebiegu aorta jest opleciona współczulnym – splotem aortowym regulowania średnicy aorty, a pośrednio i ciśnienia tętniczego, a to przy pomocy nielicznych miocytów gładkich, znajdujących się w jej ścianie. Continue reading „Oczywistym wynikiem takiego nowego stanu rzeczy byloby zwiekszenie cisnienia wewnatrzaortowego”

Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagle rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przeplywu krwi

Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagłe rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przepływu krwi, dążącej do mózgowia, co powinno być zjawiskiem raczej niekorzystnym ze względu na potrzeby odżywiania tkanki nerwowej. Należy zaznaczyć, że analogiczne stosunki panują i u Felidae, wykazujących również pewne uwstecznienie t. szyjnej wewnętrznej. Z rozlewiska tętniczego- sieci dziwnej wyróżnicowuje się – t. szyjno-mózgowa (a. Continue reading „Z punktu widzenia hemodynamiki, takie nagle rozszerzenie koryta naczyniowego jest równoznaczne ze zwolnieniem przeplywu krwi”

Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem

Efekt abscopala jest zjawiskiem, w którym miejscowa radioterapia jest powiązana z regresją przerzutowego raka w odległości od napromieniowanego miejsca. W efekcie abscopal może pośredniczyć aktywacja układu odpornościowego. Ipilimumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które hamuje immunologiczny punkt kontrolny na komórkach T, cytotoksycznym antygenie 4 związanym z limfocytem T (CTLA-4). Zgłaszamy przypadek działania okopowego u pacjenta z czerniakiem leczonym ipilimumabem i radioterapią. Continue reading „Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem”

Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 5

Wyniki uznano za istotne immunologicznie, jeśli miana zmieniły się o więcej niż 5 razy pomiędzy dwoma punktami czasowymi. Seroreaktywność wobec reduktazy dihydrofolianowej uważano za kontrolę ujemną (patrz Figura w Dodatku Aneks, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na). Rysunek 3. Rysunek 3. Continue reading „Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 5”

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 4

Przeanalizowano tempo pooperacyjnej zmiany poznawczej w pięciu odstępach od wartości wyjściowej (przedoperacyjna funkcja poznawcza): pooperacyjny dzień 2, dni 3 do 5, dni 6 do 30, dni 31 do 183, i dni 184 do 365 lub więcej. Pooperacyjne delirium zostało uwzględnione jako zmienna wskaźnikowa niezmienna w czasie. Skonstruowaliśmy dwa modele: pierwsze zbadane wyniki MMSE w czasie w całej populacji bez względu na stan delirium, a drugie dodało delirium i termin delirium do czasu interakcji, aby zobaczyć, jak wyniki MMSE różnią się między grupą pacjentów z majaczeniem grupa bez delirium, zarówno na początku, jak i na przestrzeni czasu. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i oprogramowanie Stata, wersja 12.0 (StataCorp). Continue reading „Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 4”