Wydajnosc t. plucnej jest duza

Bezpośrednio przed swym podziałem t. płucna jest połączona z powierzchnią wklęsłą łuku aorty za pośrednictwem niedrożnego – więz. tętniczego (lig. arteriosum Botalli), stanowiącego pozostałość po – przewodzie tętniczym (ductus arteriosus Botalli), którym u płodu część krwi z t. płucnej przedostawała się wprost, a więc z pominięciem płuc, do aorty. Continue reading „Wydajnosc t. plucnej jest duza”

pien ramienno-glowowy

Powyższy układ stosunków może być uważany za punkt wyjścia dla zmian wywołanych nierównomiernym wzrostem poszczególnych odcinków łuku aorty, polegających na tak znacznym zbliżeniu się punktów odejścia tt. pochodnych, że niektóre z nich nawiązują wreszcie łączność z łukiem aorty za pośrednictwem wspólnego pnia tętniczego, zwanego – pniem ramienno-głowym (truncus brachiocephalicue) . Zcalanie się początkowych odcinków tt. pochodnych wyraża się w sposób najprostszy u Hominidae, a najbardziej zawile u- Ungulata. U Hominidae od łuku aorty odchodzą trzy tt. Continue reading „pien ramienno-glowowy”

Geneza tak zawilego mechanizmu ukrwienia mózgowia

Geneza tak zawiłego mechanizmu ukrwienia mózgowia Przeżuwaczy i Kotowatych nie jest dotychczas wyjaśniona, a ponieważ mechanizm ten nie jest zrównoważony przez pewne udogodnienia hemodynamiczne, to należy przypuszczać, że mózgowie tych ssaków jest przystosowane do innego rodzaju odżywiania aniżeli u pozostałych gatunków. Dalszymi gałęziami t. szczękowej wewn. (a. maxillaris int. Continue reading „Geneza tak zawilego mechanizmu ukrwienia mózgowia”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 6

Operację elektywną przeprowadzono u dodatkowych 22 pacjentów z powodu objawów lub dysfunkcji lewej komory ponad 2 tygodnie po randomizacji. Wyniki chirurgiczne są przedstawione w dodatkowym dodatku. Pierwotny punkt końcowy
Kliniczne punkty końcowe. Pierwotny punkt końcowy zgonów wewnątrzszpitalnych lub zatorowych w ciągu pierwszych 6 tygodni po randomizacji wystąpił u jednego pacjenta (3%) we wczesnej grupie operacyjnej, w porównaniu z dziewięcioma (23%) w grupie leczonej konwencjonalnie (zagrożenie współczynnik 0,10; przedział ufności 95% [CI], 0,01 do 0,82; P = 0,03). Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 6”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 5

Charakterystyka terapii antybiotykami, według grupy leczenia. Grupy terapeutyczne były ogólnie dobrze zrównoważone pod względem wyjściowych cech klinicznych. Średni wiek pacjentów wynosił 47 lat, a 67% stanowili mężczyźni. Zastawka mitralna była zaangażowana u 45 pacjentów, zastawka aortalna w 22, i obie zastawki w 9. Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 5”

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 4

Przeanalizowano tempo pooperacyjnej zmiany poznawczej w pięciu odstępach od wartości wyjściowej (przedoperacyjna funkcja poznawcza): pooperacyjny dzień 2, dni 3 do 5, dni 6 do 30, dni 31 do 183, i dni 184 do 365 lub więcej. Pooperacyjne delirium zostało uwzględnione jako zmienna wskaźnikowa niezmienna w czasie. Skonstruowaliśmy dwa modele: pierwsze zbadane wyniki MMSE w czasie w całej populacji bez względu na stan delirium, a drugie dodało delirium i termin delirium do czasu interakcji, aby zobaczyć, jak wyniki MMSE różnią się między grupą pacjentów z majaczeniem grupa bez delirium, zarówno na początku, jak i na przestrzeni czasu. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i oprogramowanie Stata, wersja 12.0 (StataCorp). Continue reading „Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 4”