Odczyn Bodet-Gengou

Odczyn Bodet-Gengou posiada praktyczne zastosowanie w rozpoznawaniu chorób zakaźnych, w oparciu zaś o ten odczyn Wassermann Wprowadził odczyn wiązania dopełniacza w kile. W odczynie Wassermanna występuje pewne odchylenie od odczynu Bordet-Cengou, mianowicie:odczyn Wassermannanie jest ściśle swoisty; gdyż odczyn dodatni występuje nie tylko z antygenem swoistym jakim są krętki blade (spirochaeta pallida), lecz także z lipidowym, wyciągami z narządów ludzi i zwierząt zdrowych. Odczyn Wassermanna może wystąpić także w innych chorobach zakaźnych, często jednak jest przejściowy i nie utrzymuje się stale. Mechanizm odczynu według nowszych badań związany jest ze zmianą koloidów surowicy i zmian ich dyspersji, co udaje się ustalić mikroskopowo. autor uważa, że ważne jest zdawać sobie sprawę surowicy chorego i ewentualnie wpływać n Zdolność opsonin owa wyraża się wskaźnikiem 6. Continue reading „Odczyn Bodet-Gengou”

Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 5

Wyniki uznano za istotne immunologicznie, jeśli miana zmieniły się o więcej niż 5 razy pomiędzy dwoma punktami czasowymi. Seroreaktywność wobec reduktazy dihydrofolianowej uważano za kontrolę ujemną (patrz Figura w Dodatku Aneks, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na). Rysunek 3. Rysunek 3. Continue reading „Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 5”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 6

Operację elektywną przeprowadzono u dodatkowych 22 pacjentów z powodu objawów lub dysfunkcji lewej komory ponad 2 tygodnie po randomizacji. Wyniki chirurgiczne są przedstawione w dodatkowym dodatku. Pierwotny punkt końcowy
Kliniczne punkty końcowe. Pierwotny punkt końcowy zgonów wewnątrzszpitalnych lub zatorowych w ciągu pierwszych 6 tygodni po randomizacji wystąpił u jednego pacjenta (3%) we wczesnej grupie operacyjnej, w porównaniu z dziewięcioma (23%) w grupie leczonej konwencjonalnie (zagrożenie współczynnik 0,10; przedział ufności 95% [CI], 0,01 do 0,82; P = 0,03). Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 6”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax cd

Klirens gorączki został zdefiniowany jako co najmniej dwa następujące po sobie normalne pomiary temperatury ciała. Liczba pasożytów na 1000 czerwonych komórek była podawana dla rozmazów cienkowarstwowych, a liczba pasożytów na 200 białych komórek (lub na 500 białych komórek, jeśli liczba wynosiła <10 pasożytów) była zgłaszana dla rozmazów grubowarstwowych. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa
Pierwszorzędową miarą skuteczności w kohortach z wieloma dawkami był czas klirensu pasożyta: przerwa od pierwszej dawki do pierwszej z dwóch kolejnych negatywnych prób krwi. W kohorcie z pojedynczą dawką skuteczność oceniano zarówno jako czas klirensu pasożyta, jak i wskaźnik wyleczenia po 28 dniach, potwierdzony za pomocą genotypowania reakcji łańcuchowej polimerazy. Bezpieczeństwo oceniano na podstawie codziennej oceny objawów, a także badania klinicznego, badań elektrokardiograficznych przed i po podaniu dawki oraz badań hematologicznych, chemicznych we krwi i moczu podczas badań przesiewowych; w dniach 2, 3 i 5; i po zakończeniu badania, zdefiniowanego jako dzień 11 w kohortach z wieloma dawkami i jako dzień 29 w kohorcie z pojedynczą dawką. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax cd”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad

Następnie pacjenci w kohorcie 3, osobna grupa pacjentów z malarią falciparum, byli leczeni pojedynczą dawką 800 mg KAF156 w celu oceny szybkości wyleczeń po 28 dniach i możliwości wyleczenia pojedynczej dawki. Badanie zostało sponsorowane przez Novartis i było częścią programu Wellcome Trust-Mahidol University-Oxford Tropical Medicine Research. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w każdej uczestniczącej instytucji i przez Oxford Tropical Research Ethics Committee. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Novartis zaprojektował badanie i zebrał i przeanalizował dane. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 5

Średni współczynnik redukcji pasożyta log10 po 48 godzinach wynosił 3,49 (zakres, od 3,10 do 3,78) wśród pacjentów z malarią od żytony i 3,18 (zakres od 1,51 do 3,85) wśród pacjentów z malarią falciparum w kohortach wielodawkowych i 3,17 (zakres 2,27 do 4,06) w kohorcie z jedną dawką. Odpowiadający średni okres półtrwania klirensu pasożyta w trzech kohortach wynosił 1,9 godziny (zakres międzykwartylowy, 1,5 do 2,1, zakres od 0,9 do 2,7), 3,5 godziny (zakres międzykwartylowy, 3,4 do 3,8, zakres od 2,8 do 5,1) i 3,4 godziny ( rozstęp międzykwartylowy, od 3,2 do 4,1; zakres od 1,4 do 7,2). Wśród 21 pacjentów z malarią wywołaną przez P. falciparum, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 800 mg i byli obserwowani przez 28 dni, miał ponowną infekcję, a 7 miało nawrotowe infekcje (odsetek wyleczeń, 67%, 95% wiarygodnych interwałów, 46 do 84). Gametocytemia została wykryta u 2 pacjentów z malarią P. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 5”

Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad

W 2007 r. Respondenci biorący udział w międzynarodowym badaniu zidentyfikowali użycie sygnatur molekularnych, aby wybrać pacjentów, którym można by oszczędzić na leczenie uzupełniające jako wysoki priorytet.6 Badania profilowania ekspresji genów wyróżniły co najmniej cztery molekularne rodzaje raka piersi. 87,8 Opracowano kilka testów genomowych, aby lepiej przewidzieć wyniki kliniczne i ustalić, czy dodanie chemioterapii adiuwantowej do terapii endokrynologicznej jest opłacalne. taki test, sygnatura 70-genu 10 (MammaPrint), klasyfikuje guzy do grup, które są związane z dobrym rokowaniem lub złą prognozą na podstawie ryzyka odległej nawrotu w wieku 5 lat i 10 lat.11 Niezależne badanie walidacyjne według konsorcjum TRANSBIG, sieć około 40 partnerów w 21 krajach stowarzyszonych z Breast International Group (BIG), potwierdziło, że podpis 70 genów, który został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA), jest w stanie rozróżnić pacjentów którzy są poważnie narażeni na odległe nawroty i zgon z powodu niskiego ryzyka.12
W tym międzynarodowym, prospektywnym, randomizowanym badaniu klinicznym III fazy, zwanym badaniem mikromacierzy w badaniu Node-Negative i do 3 dodatnich chorób węzłów chłonnych, które można uniknąć chemioterapii (EORTC 10041 / BIG 3-04 MINDACT), staraliśmy się przedstawić dowody użyteczność 13-15 dodania podpisu 70-genu do standardowych kryteriów kliniczno-patologicznych w doborze pacjentów do chemioterapii adiuwantowej.16,17 Tutaj przedstawiamy wyniki 5-letnie i wyniki randomizacji leczenia dla grup z dysonansem ryzyka.
Metody
Badaj pacjentów
Od 2007 do 2011 roku włączaliśmy pacjentów do 112 instytucji w dziewięciu krajach europejskich. Continue reading „Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad”