dopelniacz swiezej surowicy

Wynika stąd, że dopełniacz nie może wiązać się oddzielnie ani z antygenem, ani z dwuchwytnikiem, może być natomiast związany tylko przez zespół antygenu i swoistego dwuchwytnika. Można się . o tym przekonać, jeżeli do hodowli pałeczki durowej dodamy unieczynnionej surowicy odpornościowej, zawierającej odpowiedni dwuchwytnik dla pałeczki duru brzusznego, a później normalnej surowicy. Wtedy dopełniacz świeżej surowicy zwiąże się, gdyż powstanie zespół antygen plus dwuchwytnik. Jeżeli do takiej mieszaniny po pewnym czasie, który jest potrzebny do związania dopełniacza, dodać krwinek czerwonych zwierzęcia, zaprawionych hemolitycznym amboceptorem, znajdującym się w surowicy uodpornionej na te krwinki, to krwinki czerwone pozostaną niezmienione, gdyż brak tutaj wolnego dopełniacza, który uprzednio związał się. Continue reading „dopelniacz swiezej surowicy”

W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niz w normalnym

W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niż w normalnym i nie zależy to od samych leukocytów, lecz od środowiska, w którym się znajdują. Jeżeli np. poddamy leukocyty działaniu surowicy odpornościowej, odwirujemy je i wtedy dopiero zmieszamy z hodowlą bakterii, to zdolność ich fagocytozy nie jest wcale lepsza od leukocytów normalnych. Inaczej się dzieje, jeżeli bakterie zmieszamy z surowicą odpornościową. Odwirowane wtedy bakterie, zmieszane z leukocytami normalnymi, wywołują wyraźnie sprawniejszą zdolność fagocytozy normalnych leukocytów, które -do tej czynności są znacznie pobudzone. Continue reading „W ustroju uodpornionym fagocytoza przebiega sprawniej niz w normalnym”

Naczyniem macierzystym ukladu tetniczego ogólnego jest – aorta

Na granicy między osłonką środkową i osłonką wewnętrzną, a z drugiej strony między osłonką środkową i przydanką powstaje duże nagromadzenie elementu sprężystego, które nosi nazwę błony sprężystej wewn. (lamina elastica int. ) oraz – błony sprężystej zewn. (lamina elaesica ext. ). Continue reading „Naczyniem macierzystym ukladu tetniczego ogólnego jest – aorta”

Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi

Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi (aa. securuiariae), a dalej tętniczkami i naczyniami włoskowatymi w głąb wszystkich tkanek ustroju, by wreszcie po tak długiej wędrówce powrócić do serca dwiema – żyłami czczymi (venae cav ae), pnzednią i tylną. Na tej długiej drodze, między lewą komorą i prawym przedsionkiem, aorta poprzez swe tt. pochodne i drobne tętnice przedziera się w końcu poprzez naczynia włoskowate, których koryto jest blisko 500 razy większe od koryta zbiornika aortowego. Continue reading „Krew ze zbiornika aortowego jest rozprowadzana – tt. pochodnymi”

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 2

Badanie problemu w kontekście chirurgii bezwyjątkowej daje możliwość bezpośredniego pomiaru wyjściowej funkcji poznawczej, która jest ważną przewagą metodologiczną nad badaniami dotyczącymi tego samego zagadnienia w ogólnej populacji jednostek medycznych i intensywnej opieki medycznej. Obserwowaliśmy pacjentów przez rok po operacji kardiochirurgicznej, oceniając je pod kątem zarówno delirium, jak i zaburzeń poznawczych w celu zbadania wpływu delirium na wydajność poznawczą. Użyliśmy Mini-Mental State Examination (MMSE), 18 krótkiego testu globalnego stanu umysłu, do pomiaru wydajności poznawczej. Metody
Zapisy na studia
Rysunek 1. Continue reading „Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 2”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 8

Kilka wyjaśnień dla niższej śmiertelności: po pierwsze, odsetek pacjentów z gorszymi czynnikami prognostycznymi, takimi jak umiarkowana do ciężkiej zastoinowa niewydolność serca, zmieniony stan psychiczny i zakażenie gronkowcowe, był niższy niż w poprzednich badaniach. Po drugie, wskaźnik zgonów w ciągu 30 lat dni po zabiegu w tym badaniu były bardzo niskie, a ponad 80% naszych pacjentów przeszło operację zastawki podczas pierwszej hospitalizacji. Nasze agresywne podejście chirurgiczne może być związane z niską śmiertelnością, ale nasze badanie nie zostało zaprojektowane w celu rozwiązania tego problemu. Po trzecie, uzyskano posiew krwi i wykonano echokardiografię w ciągu 24 godzin po hospitalizacji u wszystkich pacjentów z podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 8”

Częstość występowania zatorowości płucnej wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu omdlenia ad 6

W konsekwencji w badaniu tym nie wzięli udziału pacjenci objęci opieką ambulatoryjną ani pacjenci, którzy odwiedzili oddział ratunkowy, ale dla których hospitalizacja nie była konieczna. Po drugie, omdlenie jest wyzwaniem diagnostycznym, ponieważ diagnoza opiera się w dużej mierze na historii pacjenta, co może być poparte obserwacjami osób, które zwykle nie są przeszkolone medycznie. Ponadto często nie ma pewności co do związku przyczynowego między zidentyfikowanym zaburzeniem (takim jak samoistniejące zaburzenie rytmu serca) a epizodem omdlenia. Po trzecie, wszystkie szpitale biorące udział w badaniu korzystały z ustandaryzowanego protokołu do diagnostycznego przetwarzania omdlenia, które opierało się na międzynarodowych wytycznych 1,2, ale konkretne badanie nie było wymagane przez protokół badania. Ponadto protokół badania określał, że rozpoznanie zatorowości płucnej nie powinno wpływać na zwykłą terapię w przypadku omdleń. Continue reading „Częstość występowania zatorowości płucnej wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu omdlenia ad 6”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 5

Średni współczynnik redukcji pasożyta log10 po 48 godzinach wynosił 3,49 (zakres, od 3,10 do 3,78) wśród pacjentów z malarią od żytony i 3,18 (zakres od 1,51 do 3,85) wśród pacjentów z malarią falciparum w kohortach wielodawkowych i 3,17 (zakres 2,27 do 4,06) w kohorcie z jedną dawką. Odpowiadający średni okres półtrwania klirensu pasożyta w trzech kohortach wynosił 1,9 godziny (zakres międzykwartylowy, 1,5 do 2,1, zakres od 0,9 do 2,7), 3,5 godziny (zakres międzykwartylowy, 3,4 do 3,8, zakres od 2,8 do 5,1) i 3,4 godziny ( rozstęp międzykwartylowy, od 3,2 do 4,1; zakres od 1,4 do 7,2). Wśród 21 pacjentów z malarią wywołaną przez P. falciparum, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 800 mg i byli obserwowani przez 28 dni, miał ponowną infekcję, a 7 miało nawrotowe infekcje (odsetek wyleczeń, 67%, 95% wiarygodnych interwałów, 46 do 84). Gametocytemia została wykryta u 2 pacjentów z malarią P. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 5”