Luk aorty moze byc wiec uwazany za pewnego rodzaju regulator cisnienia tetnicznego

W przypadkach wzrostu ciśnienia wewnątrzaortowego następuje podrażnienie włókien tego nerwu, co powoduje drogą odruchową zahamowanie działalności serca, a zarazem spadek ciśnienia. Luk aorty może być więc uważany za pewnego rodzaju regulator ciśnienia tętnicznego, zainstalowany u wrót całego układu naczyniowego. a) Aorta wstępująca (aorta ascendens) stanowi odpowiednik części pierwotnego pnia tętniczego (truncus arteriosus), który u niższych kręgowców wodnych, dostarczał krew żylną sześciu – t t. skrzelowym (aa. branchiales), zwanym również łuk a m i aortowymi. Continue reading „Luk aorty moze byc wiec uwazany za pewnego rodzaju regulator cisnienia tetnicznego”

Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 2

W miejscu pierwotnym nie stwierdzono pozostałości czerniaka, a pięć usuniętych węzłów chłonnych nie było zaangażowanych. Pozostała ona wolna od choroby do 2008 r., Kiedy rutynowa radiografia klatki piersiowej ujawniła nowy guzek płucny, o średnicy 2,0 cm, w lewym dolnym płacie. Guz był hipermetaboliczny w tomografii emisyjnej pozytronowej, przy standardowej wartości poboru wynoszącej 5,9. Nie było dodatkowych miejsc ognisk hipermetabolicznych. Continue reading „Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 2”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax

KAF156 należy do nowej klasy leków przeciwmalarycznych (imidazolopiperazyn), wykazujących działanie przeciw bezpłciowym i seksualnym stadiom krwi oraz przedterytmicznym stadiom wątrobowym pasożytów malarii. Metody
Przeprowadziliśmy dwuetapowe badanie fazy 2, otwarte, w pięciu ośrodkach w Tajlandii i Wietnamie, aby ocenić skuteczność przeciwmalaryczną, bezpieczeństwo i profil farmakokinetyczny KAF156 u dorosłych z ostrą infekcją Plasmodium vivax lub P. falciparum. Ocenę współczynników klirensu pasożytów w kohortach pacjentów z malarią vivax lub falciparum, którzy byli leczeni wieloma dawkami (400 mg raz na dobę przez 3 dni), oceniano wskaźnik wyleczenia po 28 dniach w osobnej kohorcie pacjentów z malarią falciparum, którzy otrzymała pojedynczą dawkę (800 mg).
Wyniki
Średni czas klirensu pasożyta wynosił 45 godzin (zakres międzykwartylny, 42 do 48) u 10 pacjentów z malarią falciparum i 24 godziny (zakres międzykwartyla- nowy, od 20 do 30) u 10 pacjentów z malarią wywołaną przez vivor po leczeniu schematem wielokrotnych dawek i 49 godzin ( międzykwartylowy, od 42 do 54) u 21 pacjentów z malarią wywołaną falciparum po leczeniu pojedynczą dawką. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad

Niwolumab podawano w dawce 3 mg na kilogram masy ciała co 2 tygodnie. Standardowa terapia obejmowała cotygodniowe dożylne podawanie metotreksatu w dawce od 40 do 60 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, docetaksel w dawce od 30 do 40 mg na metr kwadratowy lub cetuksymab w dawce 250 mg na metr kwadratowy po dawce nasycającej 400 mg na metr kwadratowy. Punkty końcowe i oceny
Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie, które zdefiniowano jako czas od randomizacji do daty zgonu z dowolnej przyczyny. Drugorzędowymi punktami końcowymi były przeżycie wolne od progresji (czas od randomizacji do daty progresji lub śmierci choroby) i szybkość obiektywnej odpowiedzi według RECIST, wersja 1.1. Dodatkowe zdefi- niowane punkty końcowe obejmowały czas reakcji; związki pomiędzy poziomem PD-L1 a poziomem wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i przeżywalnością całkowitą, przeżywalnością bez progresji choroby i odsetkiem odpowiedzi; bezpieczeństwo; i oceny jakości życia. Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad”

Rytuksymab i dożylna immunoglobina globulinowa w celu złagodzenia wrażliwości podczas transplantacji nerek

Obecnie istnieje niewiele opcji przeszczepów u pacjentów wysoce uczulonych na HLA. To eksploracyjne, otwarte, faza 1-2, jednoośrodkowe badanie zbadało, czy dożylna immunoglobulina plus rytuksymab może zmniejszyć poziomy przeciwciał anty-HLA i poprawić wskaźniki transplantacji. Metody
W okresie od września 2005 r. Do maja 2007 r. Łącznie 20 wysoce uczulonych pacjentów (ze średnim poziomem przeciwciał reaktywnych względem panelu T [. Continue reading „Rytuksymab i dożylna immunoglobina globulinowa w celu złagodzenia wrażliwości podczas transplantacji nerek”

Spowalniające wzrost kosztów opieki zdrowotnej

Ograniczenie artykułu autorstwa Mongana i in. (Wydanie 3 kwietnia) na temat możliwości spowolnienia wzrostu kosztów opieki zdrowotnej jest akceptacja tylko reform, które nie drażnią silnych, zakorzenionych interesów korporacyjnych i pracowniczych. Nasz system kosztuje nas może dwa razy więcej niż powinien. Musimy atakować najgrubsze koty i wyszczuplać je. Szpitale dążą obecnie do konsolidacji, a nie wydajności, pobierają fortunę za rutynowe usługi i płacą wyższe wynagrodzenia, a nie podejmują strajki. Continue reading „Spowalniające wzrost kosztów opieki zdrowotnej”

Ustawa o niedyskryminacji w zakresie informacji genetycznej – pół kroku w kierunku podziału ryzyka ad

Ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie mogą już wykorzystywać w swoich ocenach ryzyka wyraźnie istotnych informacji, takich jak historia rodziny, będą one w większym stopniu polegać na aktualnym stanie zdrowia przy ustalaniu stawek, nawet jeśli mają niewielką wartość w przewidywaniu przyszłej choroby. W świecie post-GINA, nie tylko bardzo chorzy mają jeszcze więcej kłopotów z uzyskaniem niedrogich ubezpieczeń, ale i tak w większości dobrze. Po drugie, podczas gdy ci, którzy otrzymają złe wieści z testów genetycznych, będą polegać na GINA, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne po stawce subsydiowanej, ci, których geny stawiają na niższe ryzyko, mogą całkowicie lub, co bardziej prawdopodobne, wykupić ubezpieczenie z wyższymi odliczeniami, większy podział kosztów i więcej wykluczeń. Jeżeli mniej ryzykowna część populacji podzieli się na to, co zasadniczo stanowi odrębną pulę ubezpieczeń, nie można spełnić celu, jakim jest rozkładanie kosztów ryzyka genetycznego.
Problemy te ilustrują rzeczywistość, którą powinniśmy byli zrozumieć już dawno: na dłuższą metę przypadkowa reforma systemu opieki zdrowotnej czasami stwarza nowe problemy, nawet przy rozwiązywaniu starych problemów. Continue reading „Ustawa o niedyskryminacji w zakresie informacji genetycznej – pół kroku w kierunku podziału ryzyka ad”

Analiza podgrup i oporności na Raltegrawir w zakresie opornego zakażenia HIV-1

Oceniliśmy skuteczność raltegrawiru i rozwój oporności na wirusa w dwóch identycznych badaniach z udziałem pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu (HIV-1) z potrójną lekoopornością, u których nie powiodło się leczenie przeciwretrowirusowe. Metody
Przeprowadziliśmy analizy podgrup danych z 48. tygodnia w obu badaniach zgodnie z podstawowymi czynnikami prognostycznymi. Genotypowanie genu integrazy przeprowadzono u biorców raltegrawiru z niewydolnością wirusologiczną.
Wyniki
Odpowiedzi wirusologiczne na raltegrawir były konsekwentnie lepsze od odpowiedzi na placebo, niezależnie od wyjściowych wartości poziomu RNA HIV-1; Liczba komórek CD4; genotypowy lub fenotypowy wynik wrażliwości; stosowanie lub nie wykorzystywanie darunawiru, enfuwirtydu lub obu tych leków w zoptymalizowanej terapii w tle; lub cechy demograficzne. Continue reading „Analiza podgrup i oporności na Raltegrawir w zakresie opornego zakażenia HIV-1”