Jezeli choroba zakazna przebiega niepomyslnie.

Dzieląc liczbę zfagocytowanych bakterii przez liczbę obliczonych leukocytów otrzymujemy liczbę fagocytarną surowicy chorego. Następnie zastępujemy w nowej mieszaninie surowicę chorego surowicą zdrowego . Otrzymujemy w t sposób liczbę fagocytarną osoby zdrowej. Stosunek liczby fagocytarnej chorego do liczby fagocytarnej zdrowego jest wskaźnikiem opsoninowym krwi danego chorego. Jeżeli choroba zakaźna przebiega niepomyślnie. Continue reading „Jezeli choroba zakazna przebiega niepomyslnie.”

W sklad oslonki wewnetrznej (intima) wchodzi sródblonek

Otrzymuje się ten wynik dzięki powstaniu dookoła śródbłonka szeregu warstw, które ujmiemy nazwą – perihelium. W ten sposób ściana tętnic składa się z trzech zasadniczych warstw, którymi są: – osłonka wewnętrzna (intima), oslonka środkowa. W skład osłonki wewnętrznej (intima) wchodzi śródbłonek, wysłany od zewnątrz warstwą tkanki łącznej. Znacznie grubsza – osłonka środkowa (media) jest wyposażona w liczne miocyty gładkie, ułożone głównie okrężnie, a ponadto zawiera dużą ilość włókien sprężystych. Mięśniówce zawdzięcza tętnica swą kurczliwość, a więc możność dostosowywania wielkości swego światła do każdorazowych potrzeb danego narządu, a zatem do regulowania wydajności przepływu krwi. Continue reading „W sklad oslonki wewnetrznej (intima) wchodzi sródblonek”

Równolegle do spadku cisnienia, obserwujemy równiez i zmniejszenie szybkosci ruchu krwi.

Równolegle do spadku ciśnienia, obserwujemy również i zmniejszenie szybkości ruchu krwi. Jest ona duża w aorcie, gdyż wynosi 60. :. 20 cm na sek. , podczas gdy w jednej z tętnic pochodnych (w t. Continue reading „Równolegle do spadku cisnienia, obserwujemy równiez i zmniejszenie szybkosci ruchu krwi.”

Zespolenie wieloboku tetniczego

Od wieloboku tętniczego odchodzi szereg drobnych gałązek do ośrodków szarych mózgowia oraz do opony miękkiej. Zespolenie wieloboku tętniczego zapewnia stałe odżywianie tkance nerwowej oraz zapobiega skutkom wahań ciśnienia. Inna sprawa, że tego rodzaju rozlewisko naczyniowe wpływa zwalniająco na szybkość przepływu krwi. Gałęziami pochodnymi t. szyjnej wewn. Continue reading „Zespolenie wieloboku tetniczego”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 2

Wytyczne American College of Cardiology / American Heart Association (ACC-AHA) z 2006 r .9 zalecają wczesną chirurgię jako wskazanie klasy IIa tylko u pacjentów z nawracającymi zatorami, podczas gdy zrewidowane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2009 r.3 zalecają wczesną operację jako klasa IIb. wskazanie u pacjentów z izolowanymi, bardzo dużymi wegetacjami (o średnicy> 15 mm). Ze względu na ograniczenia etyczne, logistyczne i finansowe, nie przeprowadzono randomizowanych badań w celu wyjaśnienia wskazań do zabiegu chirurgicznego i terminu ich wykonania, które mogłyby wiązać się z korzystnymi skutkami.4 Opracowano metodę wczesnej chirurgii kontra leczenie konwencjonalne w badaniu zapalenia wsierdzia (EASE) porównanie wyników klinicznych wczesnego zabiegu z wynikami konwencjonalnej strategii leczenia opartej na aktualnych wytycznych dla pacjentów z lewostronnym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i wysokim ryzykiem zatoru. Główną hipotezą tego badania było to, że wczesna operacja zmniejszyłaby częstość zgonów lub epizodów zatorowych w porównaniu do leczenia konwencjonalnego. Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 2”

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Czas i wskazania do interwencji chirurgicznej w celu zapobiegania zatorowości systemowej w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia pozostają kontrowersyjne. Przeprowadziliśmy badanie porównujące wyniki kliniczne wczesnego leczenia chirurgicznego i konwencjonalnego u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Metody
Losowo przypisaliśmy pacjentom z lewostronnym zakaźnym zapaleniem wsierdzia, ciężką chorobą zastawkową i dużymi wegetacjami do wczesnej operacji (37 pacjentów) lub leczenia konwencjonalnego (39). Pierwszorzędowym punktem końcowym był zespół zgonów wewnątrzszpitalnych i zatorowych, które wystąpiły w ciągu 6 tygodni po randomizacji. Continue reading „Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 8

Żaden z pacjentów w naszym badaniu, w tym z infekcjami z nadciśnieniem, nie posiadał izolatów pasożytów z mutacjami PfCARL, które są związane z wyborem oporności na KAF156 w badaniach eksperymentalnych. Trzynastu z 21 pacjentów, którzy otrzymali wiele dawek 400 mg KAF156 i wszystkich 22 pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 800 mg, miało co najmniej jedno zdarzenie niepożądane. Jeden pacjent, który otrzymał pojedynczą dawkę 800 mg, miał powtarzające się wymioty i został wycofany z badania. Pięciu innych pacjentów wymiotowało po otrzymaniu pojedynczej dawki 800 mg, w porównaniu z pacjentem z malarią P. falciparum w kohorcie z wieloma dawkami. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 8”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 7

Mniej niż 10% podanej dawki zostało wydalone w moczu w postaci niezmienionej w okresach zbierania. Molekularne znaczniki oporu
W próbkach wyjściowych i przedostawkowych 14 spośród 31 zakażeń P. falciparum miało niesynonimowe polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w genie K13, z których 10 było mutacją C580Y silnie związaną z opornością na artemizynę (Tabela Czasy i tempo klirensu pasożytów były podobne w przypadku infekcji i bez tych markerów molekularnych (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). W przypadku 28 z 31 izolatów od pacjentów z malarią wywołaną przez P. falciparum wystarczające było pokrycie genu PfCARL. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 7”