Mechanizm dzialania opsonin i bakteriotropin

Mechanizm działania opsonin i bakteriotropin należy wiązać ze zmianami, powstającymi na powierzchni bakterii pod wpływem surowicy, a mianowicie opsoniny zmieniają napięcie powierzchniowe i obniżają ujemny ładunek elektryczny komórki bakteryjnej. Dzięki tym zmianom bakterie-lepiej od leukocytów łatwiej zostają wchłonięte przez krwinki białe. Według Wrighta opsoniny są zasadniczym czynnikiem walki ustroju z zakażeniem. Dlatego też ze zdolności opsoninowej zwiększenie tej zdolności opsoninowym. Metoda oznaczenia wskaźnika opsonin owego polega na tym, że krzepnącą krew zdrowego człowieka miesza się z surowicą krwi chorego, i z zarazków, które wywołały chorobę. Continue reading „Mechanizm dzialania opsonin i bakteriotropin”

MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAL

MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAŁ Według Ehrlicha przeciwciała powstają w komórkach, które mają powinowactwo do antygenu i jako tak zwane receptory przechodzą do krwi. Według Miecznikowa przeciwciała powstają w leukocytach w przypadku ich rozpadu podczas fagocytozy. Inni – jak Buchner – uważali, że przeciwciała są wytworem zmienionych antygenów, a jeszcze inni, że powstają one miejscowo w tkankach, do których wprowadzono antygen. Nowsze badania stwierdzają, że przeciwciała powstają w takich narządach, jak śledziona, szpik kostny i węzły chłonne, których elementy należą do układu siateczkowo – śródbłonkowego. Ostatnio wysunięto pogląd, że cały układ siateczko – śródbłonkowy, czyli czynna mezenchyma bierze udział w wytwarzaniu przeciwciał. Continue reading „MIEJSCE POWSTAWANIA PRZECIWCIAL”

KRWIOOBIEG OGÓLNY

KRWIOOBIEG OGÓLNY W skład krwioobiegu, zwanego również – krwioobiegiem wielkim, wchodzą naczynia całego ciała, z wyłączeniem płuc. W całym tym układzie rozróżniamy trzy następujące układy naczyniowe – układ tętniczy, – układ włoskowaty i układ żylny. A. Układ tętniczy ogólny. Układ tętniczy ogólny stanowi całokształt tętnic, rozprowadzających po całym ustroju krew, pędzoną siłą lewej komory serca. Continue reading „KRWIOOBIEG OGÓLNY”

Analize budowy ukladu tetniczego rozpoczniemy od aorty

Objaw taki spotykamy między innymi w nerce. Analizę budowy układu tętniczego rozpoczniemy od aorty, jako od naczynia macierzystego. Aorta (aorta). Aorta stanowi wydłużony przewód cylindryczny, o ścianach nader sprężystych, rozpościerający się od ujścia lewej komory serca, wzdłuż powierzchni brzusznej kręgosłupa aż po k. krzyżową, gdzie przechodzi w- t. Continue reading „Analize budowy ukladu tetniczego rozpoczniemy od aorty”

Geneza tak zawilego mechanizmu ukrwienia mózgowia

Geneza tak zawiłego mechanizmu ukrwienia mózgowia Przeżuwaczy i Kotowatych nie jest dotychczas wyjaśniona, a ponieważ mechanizm ten nie jest zrównoważony przez pewne udogodnienia hemodynamiczne, to należy przypuszczać, że mózgowie tych ssaków jest przystosowane do innego rodzaju odżywiania aniżeli u pozostałych gatunków. Dalszymi gałęziami t. szczękowej wewn. (a. maxillaris int. Continue reading „Geneza tak zawilego mechanizmu ukrwienia mózgowia”

Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 3

We wrześniu 2009 r. pacjentka zapisał się do badania klinicznego(CA184-087, ClinicalTrials.gov number, NCT00920907): randomizowane, otwarte badanie porównujące bezpieczeństwo i farmakokinetykę ipilimumabu wytwarzanego za pomocą dwóch odrębnych procesów. Pacjentka otrzymywała ipilimumab w dawce 10 mg na kilogram masy ciała co 3 tygodnie, w sumie cztery dawki, w ramach terapii indukcyjnej. W badaniu kontrolnym CT z grudnia 2009 r. Continue reading „Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 3”

Randomizowana próba Tocilizumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 9

Pacjenci, do których chodziliśmy, to ci z ciężkim, uporczywym układowym MIZS, dla których nie było skutecznego leczenia, co odzwierciedla długi czas trwania choroby, duża liczba aktywnych stawów i wysoka częstotliwość wcześniejszej ekspozycji na czynniki biologiczne na linii podstawowej. W fazie podwójnie ślepej, działania niepożądane wystąpiły u większej liczby pacjentów otrzymujących tocilizumab niż u osób otrzymujących placebo. Częstość występowania infekcji na pacjento-rok wynosiła 2,9 w grupie placebo i 3,4 w grupie tocilizumabu. Skumulowana częstość infekcji (podczas fazy podwójnie ślepej i leczenia otwartego) wynosiła 3,0 na pacjenta rocznie. Continue reading „Randomizowana próba Tocilizumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 9”