Jezeli choroba zakazna przebiega niepomyslnie.

Dzieląc liczbę zfagocytowanych bakterii przez liczbę obliczonych leukocytów otrzymujemy liczbę fagocytarną surowicy chorego. Następnie zastępujemy w nowej mieszaninie surowicę chorego surowicą zdrowego . Otrzymujemy w t sposób liczbę fagocytarną osoby zdrowej. Stosunek liczby fagocytarnej chorego do liczby fagocytarnej zdrowego jest wskaźnikiem opsoninowym krwi danego chorego. Jeżeli choroba zakaźna przebiega niepomyślnie. Continue reading „Jezeli choroba zakazna przebiega niepomyslnie.”

Antygenowa rola weglowodanów

Antygenowa rola węglowodanów została udowodniona na rozmaitych pneumokokach. Z hodowli bowiem pneumokoków wyosobniono wielocukry 7 które po oczyszczeniu dawały odczyn precypitacji z odpowiednimi surowicami. W miarę przechodzenia pneumokokowych wielocukrów w jednocukry pod wpływem kwasów – odczyn precypitacji znikał. Wyosobnione z pneumokoków wielocukry różnią się między sobą znacznie nie tylko serologicznie, lecz także i chemicznie w zależności od typów pneumokoków. Węglowodany, które dają odczyny serologiczne, można znaleźć nie tylko w pneumokokach, ale także w innych bakteriach, jak np: w pałeczkach zapalenia płuc, w prątkach gruźlicy, w przecinkowcach cholery, w gonokokach. Continue reading „Antygenowa rola weglowodanów”

siateczka sródblonków zatok sledziony

Wszystkie te elementy posiadaj ą zdolność wychwytywania rozmaitych: ciał i ich przerabiania. Najbardziej czynne pod tym względem są komórki siateczki miąższu śledziony i tkanki limfatycznej oraz siateczka śródbłonków zatok śledziony, węzłów chłonnych, komórki Kupffera i komórki naczyń włosowatych szpiku kostnego. Te najbardziej czynne elementy uznane są jako układ siateczkowo – śródbłonkowy w ścisłym znaczeniu, inne natomiast jako układ siateczkowo – śródbłonkowy w znaczeniu szerokim. Działając na układ siateczkowo – śródbłonkowy rozmaitymi sposobami fizyko-chemicznymi, możemy pobudzać wytwarzanie przeciwciał lub też zmniejszać przez tak zwaną blokadę. Dziś stoimy na stanowisku, że układ siateczkowo-śródbłonkowy jest miejscem wytwarzania się przeciwciał, a doświadczenia z surowicami przeciwsiateczkowo-śródbłonkowymi potwierdzają to stanowisko. Continue reading „siateczka sródblonków zatok sledziony”

Drobne tetniczki

Drobne tętniczki, poprzedzające układ włoskowaty, nazywamy – tt. przedwłoskowatymi (aa. praecapillares) lub wprost – tętniczkami (arteriolae). Jak zobaczymy dalej, tętniczkom tym przypada ważna rola regulowania krwiobiegu w układzie włoskowatym. W miarę jak układ tętniczy ulega coraz większemu rozdrobnieniu, wzrasta przekrój ogólny drzewa tętniczego, wskutek czego ciśnienie krwi stopniowo opada, jak również zmniejsza się i szybkość jej ruchu. Continue reading „Drobne tetniczki”

Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 7

Oczekiwano znacznego wzrostu komórek CD4 + ICOShigh podczas indukcji ipilimumabu (tygodnie do 12). Bardziej interesujący był obserwowany niewielki wzrost po radioterapii, co sugeruje, że radioterapia mogła odgrywać rolę immunomodulującą w ekspansji tej aktywowanej populacji limfocytów T. Wykazano, że radioterapia zwiększa prezentację antygenu przez komórki mieloidalne w obrębie zrębu guza iw ten sposób zwiększa zabijanie komórek T w komórkach nowotworowych. 23 Analiza przedziału komórkowego CD14 + krwi obwodowej ujawniła kilka objawów aktywacji linii mieloidalnej, w tym zwiększonego HLA -DR ekspresja i redukcja ilości komórek supresyjnych pochodzących z mieloidów po radioterapii. Continue reading „Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 7”

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 2

Badanie problemu w kontekście chirurgii bezwyjątkowej daje możliwość bezpośredniego pomiaru wyjściowej funkcji poznawczej, która jest ważną przewagą metodologiczną nad badaniami dotyczącymi tego samego zagadnienia w ogólnej populacji jednostek medycznych i intensywnej opieki medycznej. Obserwowaliśmy pacjentów przez rok po operacji kardiochirurgicznej, oceniając je pod kątem zarówno delirium, jak i zaburzeń poznawczych w celu zbadania wpływu delirium na wydajność poznawczą. Użyliśmy Mini-Mental State Examination (MMSE), 18 krótkiego testu globalnego stanu umysłu, do pomiaru wydajności poznawczej. Metody
Zapisy na studia
Rysunek 1. Continue reading „Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 2”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 7

Mniej niż 10% podanej dawki zostało wydalone w moczu w postaci niezmienionej w okresach zbierania. Molekularne znaczniki oporu
W próbkach wyjściowych i przedostawkowych 14 spośród 31 zakażeń P. falciparum miało niesynonimowe polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w genie K13, z których 10 było mutacją C580Y silnie związaną z opornością na artemizynę (Tabela Czasy i tempo klirensu pasożytów były podobne w przypadku infekcji i bez tych markerów molekularnych (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). W przypadku 28 z 31 izolatów od pacjentów z malarią wywołaną przez P. falciparum wystarczające było pokrycie genu PfCARL. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 7”

Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax czesc 4

W podstawowej analizie skuteczności analizowano punkt końcowy czas do zdarzenia za pomocą metody Kaplana-Meiera. 10,11 porównywano z wartościami obserwowanymi po leczeniu pochodnymi artemizyny w badaniach przeprowadzonych w Azji Południowo-Wschodniej, w których liczba pasożytów wynosi sześć godzin (lub częściej niż co godzinę). zostały wykonane. W przypadku odsetka wyleczeń w kohorcie z jedną dawką, wiarygodne przedziały ufności na poziomie Bayesa wynoszą 95% na podstawie nieinformacyjnej wcześniejszej dystrybucji beta (co oznacza, że przed rekrutacją jakichkolwiek pacjentów uważaliśmy, że współczynnik wyleczeń powyżej 50% był równie prawdopodobny, jak wskaźnik wyleczenia 50% lub niższy). Wyniki
Badaj pacjentów
Od marca do sierpnia 2013 r. Continue reading „Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax czesc 4”