Raltegrawir zoptymalizowaną terapią tła dla opornej infekcji HIV-1 ad 9

Wyniki te były zgodne między dwoma badaniami BENCHMRK. U większości pacjentów w obu badaniach występował AIDS przy niepowodzeniu w wielu wcześniejszych reżimach przeciwretrowirusowych, z pojawieniem się wysoce opornego wirusa. Niższe odpowiedzi wirusologiczne w grupach otrzymujących placebo w porównaniu z grupami raltegrawiru były zgodne z wynikami innych badań dotyczących podobnych populacji i świadczą o niedostatkach starszych opcji leczenia w tym kontekście.39-47 Korzyści immunologiczne potwierdzone zwiększoną liczbą komórek CD4 były następujące: obserwowano również podczas leczenia raltegrawirem. Ogólnie profile zdarzeń niepożądanych były na ogół podobne w przypadku schematów raltegrawiru i placebo. Nieproporcjonalna diagnoza kilku nowotworów w grupach raltegrawiru w porównaniu z grupami placebo w czasie 16-tygodniowych analiz w dwóch badaniach BENCHMRK spowodowała kompleksowy przegląd wszystkich nowotworów występujących w czterech fazach 2-3 prób raltegrawiru.31 48,49 Dane z trzech badań u pacjentów wcześniej leczonych w dużym stopniu były połączone z danymi z jednego badania z wcześniej nieleczonymi pacjentami i zostały skorygowane na czas obserwacji po fazie podwójnie ślepej50. Względne ryzyko raka związane z raltegrawirem, w porównaniu z placebo, wynosił 1,2 (95% CI, 0,4 do 4,1) w najnowszej analizie, z częstością złożoną 2,2 nowotworów na 100 pacjento-lat w grupach raltegrawiru (vs. 1,8 na 100 pacjento-lat w grupie placebo grupy). Rodzaje i częstości występowania nowotworów były podobne do tych zgłaszanych u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem HIV. 51 Większość pacjentów z rozpoznaniem raka wykazywała korzystne reakcje wirusologiczne i immunologiczne. Nowotwory wykrywano na ogół wcześniej po rozpoczęciu terapii badawczej w grupach raltegrawiru niż w grupie placebo. Chociaż zwykle wiąże się z zakażeniami oportunistycznymi związanymi z AIDS, zespół rekonstrukcji immunologicznej jest powiązany z wykrywaniem raka. 52-62 Brak dowodów na rakotwórczość wynikało z przedklinicznych danych dotyczących raltegrawiru. Niemniej jednak należy zachować czujność w monitorowaniu bezpieczeństwa.
Nasze wyniki powinny być interpretowane w kontekście wcześniejszych doświadczeń z tą nową grupą leków u ograniczonej liczby pacjentów.31,48,49 Dane dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji raltegrawiru podawane przez 48 lub więcej tygodni są akumulacja.49,63 Trwałość supresji wirusowej i tolerancja długoterminowej terapii z zastosowaniem schematów skojarzonych z raltegrawirem nadal są oceniane w trwających badaniach BENCHMRK. Rozwój oporności na inhibitory integrazy jest szczególnym problemem, gdy raltegrawir jest z konieczności stosowany jako monoterapia funkcjonalna (w której nie ma w pełni aktywnych leków w zoptymalizowanej terapii w tle). 22, 204, 6, 64, 65 Chociaż supresja wirusowa została u niektórych pacjentów, u których zoptymalizowana terapia podstawowa miała ocenę czułości genotypowej lub fenotypowej równą 0, niektóre leki stosowane w zoptymalizowanej terapii w tle mogły zachować częściową aktywność przeciwretrowirusową. [48] W przeciwieństwie do tego, w początkowych testach oporności nie udało się wykryć zarchiwizowanych mutacji oporności obecnych w Częstotliwości poniżej granicy wykrywalności testu, w ten sposób prawdopodobnie podnosząc niektóre wyniki czułości w obu grupach leczenia.
U pacjentów z niewielką liczbą pozostałych opcji leczenia raltegrawir w połączeniu ze zoptymalizowaną terapią podstawową zapewniało lepsze tłumienie HIV-1 w porównaniu ze zoptymalizowaną terapią podstawową, pomimo obecności wirusa, który ma potrójną lekooporność Silne zahamowanie wiremii obserwowane w 16 tygodniu u biorców raltegrawiru było zwykle osiągane do 4. tygodnia i utrzymywało się przez 48. tydzień. Podobnie jak w przypadku innych nowych opracowanych leków przeciwretrowirusowych, które działają poprzez nowe mechanizmy działania, 66 raltegrawir jako część zoptymalizowanego schematu skojarzonego oferuje nadzieję na zahamowanie infekcji HIV-1, która jest oporna na standardowe terapie.67,68
[podobne: solcoseryl zastrzyki, procto hemolan żel, biopulp ]

Powiązane tematy z artykułem: biopulp procto hemolan żel solcoseryl zastrzyki