Raltegrawir zoptymalizowaną terapią tła dla opornej infekcji HIV-1 ad 5

Dodatkowymi wcześniej określonymi wynikami skuteczności były proporcje pacjentów z poziomem RNA HIV-1 poniżej 50 kopii na mililitr i zmiana od linii podstawowej w liczbie komórek CD4. Wszystkich leczonych pacjentów włączono do analiz skuteczności i bezpieczeństwa. Brakujące dane wirusologiczne rozpatrywane były w trzech uprzednio określonych sposobach.31 W pierwotnej analizie zastosowano podejście do przerwania leczenia związane z leczeniem, które uwzględniało pacjentów, którzy przerwali fazę podwójnie ślepej próby z powodu braku skuteczności lub zdarzeń niepożądanych (lub których poziom RNA HIV-1). było .400 [lub . 50] kopii na mililitr w momencie przerwania leczenia z przyczyn niezwiązanych z leczeniem) jako powodujące niepowodzenie leczenia w kolejnych punktach czasowych. Pominięto pomiary RNA HIV-1, które zostały pominięte z powodu pomijanych lub błędnych wizyt. Drugi, najgorszy scenariusz uważał niepowodzenie za niepowodzenie leczenia w kolejnych punktach czasowych. Pomiary RNA HIV-1, które zostały pominięte z powodu pomijanych lub błędnych wizyt, zostały przypisane jako niepowodzenia leczenia w analizie nie zakończonej, chyba że wartości bezpośrednio przed i po brakującej wartości wskazywały na pomyślne leczenie, w którym to przypadku brakującą wartość pozostawiono jako brakującą. Trzecie podejście, w którym obserwowano niepowodzenie, rozważało przerwanie leczenia z powodu braku skuteczności jako niepowodzenia leczenia w kolejnych punktach czasowych. Nie przypisano żadnych innych brakujących wartości.
Model logistyczno-regresyjny został wykorzystany do porównania współczynników odpowiedzi wirusologicznej pomiędzy dwiema grupami leczenia, po dostosowaniu dla zmiennych towarzyszących, które mogą wpływać na prawdopodobieństwo uzyskania supresji RNA HIV. Zmienne niezależne włączone do modelu to poziom RNA wirusa HIV-1 na początku badania, obecność lub brak aktywnego inhibitora proteazy w zoptymalizowanej terapii podstawowej (określonej za pomocą fenotypowego testu oporności), pierwsze zastosowanie darunawiru w zoptymalizowanej terapii w tle (vs. zarówno u pacjentów wcześniej leczonych darunawirem, jak i bez użycia), pierwszego zastosowania enfuwirtydu w zoptymalizowanej terapii w tle (w porównaniu do stosowania u pacjentów wcześniej leczonych enfuwirtydem lub bez użycia) oraz badanego leku.
Połączone analizy obu badań BENCHMRK zostały wstępnie zdefiniowane w celu zapewnienia dokładnych oszacowań efektów leczenia. W przypadku łącznej analizy odsetka pacjentów, u których poziom RNA HIV-1 był mniejszy niż 400 kopii na mililitr w 16 tygodniu, współzmienna dla badania BENCHMRK i termin interakcji między badanym lekiem i badaniem BENCHMRK zostały uwzględnione w regresji logistycznej do zbadania jednorodności efektów leczenia między dwoma badaniami BENCHMRK.
Zdarzenia niepożądane występujące podczas podwójnie ślepej fazy badania lub w ciągu 14 dni po odstawieniu terapii zaślepionej zestawiono w tabelach do dat granicznych dla każdej analizy. Badacze, nieświadomi przydziału do leczenia, mieli ocenić związek pomiędzy każdym zdarzeniem niepożądanym a terapią; zdarzenia niepożądane zostały policzone jako związane z lekiem, jeśli zostały one ocenione przez badacza jako zdecydowanie, prawdopodobnie lub prawdopodobnie związane z którymkolwiek z badanych leków (w tym leków stosowanych w zoptymalizowanej terapii w tle). Nasilenie nieprawidłowości laboratoryjnych oceniano zgodnie z kryterium toksyczności dla dorosłych nabytych niedoborów odporności (DAIDS) z 1992 roku dla dorosłych (http://rcc.tech-res-intl.com/tox_tables.htm)
[podobne: cardiomin b6, lumide allegro, ecarla allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: cardiomin b6 ecarla allegro lumide allegro