Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi cd

Pacjentom z chorobą o niskim ryzyku, zgodnie z wynikami zarówno klinicznymi, jak i genomicznymi, nie zalecano chemioterapii adiuwantowej, podczas gdy u pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do grupy wysokiego ryzyka w obu badaniach, zalecono chemioterapię. Pacjenci z niezgodnymi wynikami (tj. Wysokim ryzykiem klinicznym i niskim ryzykiem genomicznym lub niskim ryzykiem klinicznym i wysokim ryzykiem genomu) zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej chemioterapię lub do grupy bez chemioterapii na podstawie wyniku klinicznego lub wyniku genomu. W randomizacji leczenia zastosowano technikę minimalizacji stratyfikowaną według instytucji, grupy ryzyka, statusu receptora hormonalnego (ER-pozytywny lub progesteronowy [PR] -pozytywny vs. ER-negatywny i PR-negatywny), zaangażowania węzłowego (tak lub nie) , wiek (<50 lat vs. .50 lat), status HER2 (HER2-pozytywny vs. HER2-ujemny vs. nieznany), leczenie pachowe (tylko węzeł wartownika a rozwarstwienie) i rodzaj operacji (mastektomia vs. ochrona piersi ).
Zaimplementowano dodatkowe (opcjonalne) randomizacje, w których pacjenci, którzy zostali wyznaczeni do chemioterapii adiuwantowej (losowo z powodu niezgodnych wyników lub z powodu zgodności obu testów z wysokim ryzykiem) mogli być losowo przydzieleni do otrzymania schematu zawierającego antracyklinę lub docetakselu. reżim z dodatkowym kapecytabiną. Podobnie pacjenci z rakiem piersi z receptorem hormonozależnym mogą przejść dalszą randomizację do schematu tamoksyfen-letrozol lub schematu tylko letrozolu. Szczegóły dotyczące różnych schematów leczenia podano w legendzie na ryc. S7 w Dodatku uzupełniającym.
Zmiany protokołów
Zmiana w roztworze ekstrakcji RNA, który został użyty do obliczenia podpisu z 70 genami (zmiana, której nie poinformował producent) spowodowała tymczasowe przesunięcie w obliczaniu ryzyka od 24 maja 2009 r. Do 30 stycznia 2010 r. , w którym to momencie problem został odkryty i naprawiony (Tabela Z powodu tej zmiany 162 pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko genomiczne, zostało następnie zidentyfikowanych jako o niskim ryzyku genomicznym za pomocą właściwego rozwiązania (tabele S2 i S4 w dodatkowym dodatku). Retransmitowane z mocą wsteczną wyniki zostały przekazane niezależnemu komitetowi ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, wszystkim członkom komisji etycznych, badaczom (którzy nadzorowali informowanie pacjentów) oraz komisji ds. Etyki TRANSBIG. Efekt kliniczny tego przeglądu ryzyka polegał na tym, że dodatkowych 28 pacjentów otrzymało chemioterapię przed skorygowaniem wyników, chociaż żaden pacjent nie był leczony (tabela S4 w dodatkowym dodatku). W przypadku 113 dodatkowych pacjentów oznaczenia ryzyka klinicznego lub genomicznego zostały skorygowane po przyjęciu, głównie z powodu nieprawidłowego zgłaszania charakterystyki guza w chwili rejestracji (tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Rzeczywiste ryzyko po korekcie wszystkich rodzajów błędów określane jest jako skorygowane ryzyko .
Wielkość próby została zmodyfikowana podczas badania z 6000 pacjentów na 6600 pacjentów, ponieważ odsetek pacjentów, którzy zostali uznani za osoby o niskim ryzyku klinicznym i genomicznym był wyższy niż pierwotnie przewidywano oraz z uwagi na konieczność zrekompensowania zmiany w roztworze zastosowanym w badaniu. Ekstrakcja RNA.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie bez odległych przerzutów (stopa bezobjawowa po 5 latach), oceniana w analizie czas do zdarzenia
[więcej w: salicylan choliny, tenaxum, toksokaroza objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: salicylan choliny tenaxum toksokaroza objawy