Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad

W 2007 r. Respondenci biorący udział w międzynarodowym badaniu zidentyfikowali użycie sygnatur molekularnych, aby wybrać pacjentów, którym można by oszczędzić na leczenie uzupełniające jako wysoki priorytet.6 Badania profilowania ekspresji genów wyróżniły co najmniej cztery molekularne rodzaje raka piersi. 87,8 Opracowano kilka testów genomowych, aby lepiej przewidzieć wyniki kliniczne i ustalić, czy dodanie chemioterapii adiuwantowej do terapii endokrynologicznej jest opłacalne. taki test, sygnatura 70-genu 10 (MammaPrint), klasyfikuje guzy do grup, które są związane z dobrym rokowaniem lub złą prognozą na podstawie ryzyka odległej nawrotu w wieku 5 lat i 10 lat.11 Niezależne badanie walidacyjne według konsorcjum TRANSBIG, sieć około 40 partnerów w 21 krajach stowarzyszonych z Breast International Group (BIG), potwierdziło, że podpis 70 genów, który został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA), jest w stanie rozróżnić pacjentów którzy są poważnie narażeni na odległe nawroty i zgon z powodu niskiego ryzyka.12
W tym międzynarodowym, prospektywnym, randomizowanym badaniu klinicznym III fazy, zwanym badaniem mikromacierzy w badaniu Node-Negative i do 3 dodatnich chorób węzłów chłonnych, które można uniknąć chemioterapii (EORTC 10041 / BIG 3-04 MINDACT), staraliśmy się przedstawić dowody użyteczność 13-15 dodania podpisu 70-genu do standardowych kryteriów kliniczno-patologicznych w doborze pacjentów do chemioterapii adiuwantowej.16,17 Tutaj przedstawiamy wyniki 5-letnie i wyniki randomizacji leczenia dla grup z dysonansem ryzyka.
Metody
Badaj pacjentów
Od 2007 do 2011 roku włączaliśmy pacjentów do 112 instytucji w dziewięciu krajach europejskich. Pacjenci spełniający kryteria to kobiety w wieku od 18 do 70 lat z histologicznie potwierdzonym pierwotnym inwazyjnym rakiem piersi (stopień T1 lub T2 lub operacyjny T3). We wstępnym projekcie badania wszyscy pacjenci musieli mieć chorobę węzła chłonnego, zgodnie z opisem w protokole, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Od sierpnia 2009 r. Protokół został zmieniony, aby umożliwić nabór kobiet z maksymalnie trzema dodatnimi węzłami pachowymi.18 Projekt badania wymagał przestrzegania wszystkich pacjentów zgodnie z lokalnymi standardami przez co najmniej 10 lat; osoby otrzymujące terapię endokrynologiczną będą przestrzegane przez co najmniej 15 lat.
Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Komitet ds. Przeglądu protokołów Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka (EORTC) i komitet ds. Etyki w każdej z uczestniczących stron zatwierdził badanie.
Narzędzia prognostyczne
Zastosowaliśmy sygnaturę 70 genów, aby określić ryzyko genomu i Adjuvant! Online (wersja 8.0 ze statusem HER2) (www.adjuvantonline.com) w celu określenia ryzyka klinicznego (ryc. S7 w dodatkowym dodatku, dostępne na stronie internetowej). Szczegóły dotyczące oceny ryzyka klinicznego zgodnie ze zmodyfikowaną wersją Adjuvant! Online podano w Tabeli S13 w Dodatku Uzupełniającym.
Zamrożona próbka resekcji guza została wysłana na suchy lód do Agendii w celu przeprowadzenia molekularnego testu diagnostycznego. Po kwantyfikacji odsetka komórek nowotworowych zastosowano profile 70-genowe osadzone w macierzy całego transkryptomu, która jest dopuszczona do użytku przez FDA.19,20
Kategoryzacja w grupy ryzyka
Niskie ryzyko kliniczne określono jako 10-letnie prawdopodobieństwo przeżycia specyficznego dla raka piersi bez leczenia układowego u ponad 88% kobiet z guzami dodatnimi w receptorze estrogenowym (ER) i ponad 92% u kobiet z nowotworami ER-ujemnymi , aby uwzględnić 4-punktową średnią bezwzględną korzyść z adiuwantowej terapii hormonalnej dla nowotworów ER-dodatnich
[więcej w: salicylan choliny, suliga częstochowa, vitotal gold ]

Powiązane tematy z artykułem: salicylan choliny suliga częstochowa vitotal gold