Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi czesc 4

Protokół określił, że jeśli wykazano, że niwolumab przewyższa standardową terapię pod względem całkowitego przeżycia, to przeżycie bez progresji i szybkość odpowiedzi byłyby testowane hierarchicznie na poziomie alfa 5%, aby zapewnić fałszywie dodatnią częstość więcej niż 5% za testowanie wszystkich trzech punktów końcowych. Przeprowadzono analizy predestynowane w celu oceny spójności efektu leczenia na punktach końcowych w zakresie podgrup podstawowych, w tym podgrup zdefiniowanych według statusu ekspresji PD-L1 i stanu p16. Przeprowadzono także analizę post hoc efektu leczenia w podgrupach ekspresji PD-L1 (.1% vs. <1%) zgodnie ze stanem p16 (pozytywny vs negatywny). Ponadto przeprowadzono testy interakcji między leczeniem a poziomem ekspresji PD-L1 (wcześniej określona) oraz między leczeniem a stanem p16 (post hoc). Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi czesc 4”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi cd

W przypadku pacjentów z rakiem jamy ustnej i gardła, status nowotworu HPV, oceniany za pomocą badania immunohistochemicznego p16, wymagał udokumentowania za pomocą analizy lokalnej lub centralnej i został zdefiniowany jako pozytywny, jeśli w co najmniej 70% komórek nowotworowych występuje zabarwienie rozproszone.15 Immunochemiczne test na p16 nie był wykonywany dla raków niezłośliwych z powodu niskiej częstości występowania guzów HPV-dodatnich i słabej swoistości dla statusu HPV w tych miejscach anatomicznych. Ekspresja błony guza PD-L1 była oceniana centralnie za pomocą testów immunohistochemicznych (Dako North America) z użyciem króliczego przeciwciała przeciw ludzkiemu przeciwciału PD-L1 (klon 28-8, Epitomics) i oceniano na wcześniej określonych poziomach ekspresji, w tym poziomy 1% lub więcej, 5% lub więcej, i 10% lub więcej w co najmniej 100 komórki nowotworowe, które można ocenić.17 Oględziny próbne
Ta próba została zarejestrowana przez National Cancer Institute i została zatwierdzona przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej instytucji. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed rejestracją. Badanie zostało zaprojektowane przez autorów akademickich we współpracy ze sponsorem (Bristol-Myers Squibb). Pierwszy i ostatni autor potwierdza dokładność i kompletność danych i analiz oraz ręczy za przestrzeganie wersji próbnej protokołu. Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi cd”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad

Niwolumab podawano w dawce 3 mg na kilogram masy ciała co 2 tygodnie. Standardowa terapia obejmowała cotygodniowe dożylne podawanie metotreksatu w dawce od 40 do 60 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, docetaksel w dawce od 30 do 40 mg na metr kwadratowy lub cetuksymab w dawce 250 mg na metr kwadratowy po dawce nasycającej 400 mg na metr kwadratowy. Punkty końcowe i oceny
Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie, które zdefiniowano jako czas od randomizacji do daty zgonu z dowolnej przyczyny. Drugorzędowymi punktami końcowymi były przeżycie wolne od progresji (czas od randomizacji do daty progresji lub śmierci choroby) i szybkość obiektywnej odpowiedzi według RECIST, wersja 1.1. Dodatkowe zdefi- niowane punkty końcowe obejmowały czas reakcji; związki pomiędzy poziomem PD-L1 a poziomem wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i przeżywalnością całkowitą, przeżywalnością bez progresji choroby i odsetkiem odpowiedzi; bezpieczeństwo; i oceny jakości życia. Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi

Pacjenci z nawrotowym lub z przerzutami rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi po chemioterapii platyną mają bardzo złe rokowanie i ograniczone możliwości terapeutyczne. Niwolumab, przeciwprogramowe przeciwciało monoklonalne (PD-1) śmierci, zostało ocenione jako leczenie tego schorzenia. Metody
W tym randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym fazy 3, wyznaczyliśmy, w stosunku 2: 1, 361 pacjentów z nawrotowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi, których choroba uległa progresji w ciągu 6 miesięcy po chemioterapii opartej na platynie w celu otrzymania niwolumabu. (w dawce 3 mg na kilogram masy ciała) co 2 tygodnie lub standardową, jednoskładnikową ogólnoustrojową terapię (metotreksat, docetaksel lub cetuksymab). Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie. Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi”

Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad

W 2007 r. Respondenci biorący udział w międzynarodowym badaniu zidentyfikowali użycie sygnatur molekularnych, aby wybrać pacjentów, którym można by oszczędzić na leczenie uzupełniające jako wysoki priorytet.6 Badania profilowania ekspresji genów wyróżniły co najmniej cztery molekularne rodzaje raka piersi. 87,8 Opracowano kilka testów genomowych, aby lepiej przewidzieć wyniki kliniczne i ustalić, czy dodanie chemioterapii adiuwantowej do terapii endokrynologicznej jest opłacalne. taki test, sygnatura 70-genu 10 (MammaPrint), klasyfikuje guzy do grup, które są związane z dobrym rokowaniem lub złą prognozą na podstawie ryzyka odległej nawrotu w wieku 5 lat i 10 lat.11 Niezależne badanie walidacyjne według konsorcjum TRANSBIG, sieć około 40 partnerów w 21 krajach stowarzyszonych z Breast International Group (BIG), potwierdziło, że podpis 70 genów, który został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA), jest w stanie rozróżnić pacjentów którzy są poważnie narażeni na odległe nawroty i zgon z powodu niskiego ryzyka.12
W tym międzynarodowym, prospektywnym, randomizowanym badaniu klinicznym III fazy, zwanym badaniem mikromacierzy w badaniu Node-Negative i do 3 dodatnich chorób węzłów chłonnych, które można uniknąć chemioterapii (EORTC 10041 / BIG 3-04 MINDACT), staraliśmy się przedstawić dowody użyteczność 13-15 dodania podpisu 70-genu do standardowych kryteriów kliniczno-patologicznych w doborze pacjentów do chemioterapii adiuwantowej.16,17 Tutaj przedstawiamy wyniki 5-letnie i wyniki randomizacji leczenia dla grup z dysonansem ryzyka.
Metody
Badaj pacjentów
Od 2007 do 2011 roku włączaliśmy pacjentów do 112 instytucji w dziewięciu krajach europejskich. Continue reading „Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi ad”

Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi

Wykazano, że 70-genowy test sygnatury (MammaPrint) poprawia przewidywanie wyników klinicznych u kobiet z wczesnym stadium raka piersi. Staraliśmy się dostarczyć prospektywne dowody klinicznej użyteczności dodania podpisu 70-genu do standardowych kliniczno-patologicznych kryteriów przy wyborze pacjentów do chemioterapii adiuwantowej. Metody
W tym randomizowanym badaniu III fazy zapisaliśmy 6693 kobiet z wczesnym stadium raka piersi i określiliśmy ich ryzyko genomiczne (z wykorzystaniem sygnatury 70-genowej) i ryzyko kliniczne (przy użyciu zmodyfikowanej wersji Adjuvant! Online). Kobiety z niskim ryzykiem klinicznym i genomicznym nie otrzymywały chemioterapii, natomiast osoby o wysokim ryzyku klinicznym i genomicznym otrzymywały taką terapię. U pacjentów z wynikami z dysonansowym ryzykiem do określenia zastosowania chemioterapii wykorzystano ryzyko genomiczne lub ryzyko kliniczne. Continue reading „Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 8

Analizy ograniczono do danych zebranych w ciągu 15 tygodni ze względu na niewielką liczbę odpowiedzi na kwestionariusze z grupy terapii standardowej po tym czasie (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). Pacjenci z grupy leczenia standardowego zgłaszali klinicznie znaczące pogorszenie funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego (oceniane za pomocą QLQ-C30), a także ból, problemy sensoryczne i problemy z kontaktem społecznym (oceniane za pomocą środków QLQ-H i N35). Odwrotnie, wśród pacjentów leczonych niwolumabem, wskaźniki te pozostawały prawie stałe lub wykazywały nieznaczną poprawę. Wartości P wykazały znaczące różnice między grupami zarówno w 9 tygodniu, jak i 15 tygodniu dla większości porównań (figura 2C). Dodatkowe dane z badań zgłoszone przez pacjentów, w tym problemy zdrowotne i oceny stanu zdrowia mierzone za pomocą kwestionariusza EQ-5D-3L, podano w tabeli S9 w dodatkowym dodatku. Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 8”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 7

Klinicznie istotna zmiana wyniku została uznana za jeden z 10 punktów (linie przerywane) lub więcej.21,22 I słupki wskazują 95% przedziały ufności. W analizie przeżycia całkowitego w podgrupie pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 1% lub więcej, współczynnik ryzyka zgonu wśród pacjentów leczonych niwolumabem w porównaniu do standardowej terapii wynosił 0,55 (95% CI, 0,36 do 0,83) (ryc. 2A), podczas gdy w podgrupie pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 mniejszym niż 1%, współczynnik ryzyka wynosił 0,89 (95% CI, 0,54 do 1,45, P = 0,17 dla interakcji) (Figura 2B). Szacunki dotyczące współczynnika ryzyka zgonu w analizie całkowitego przeżycia w podgrupach pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 5% lub więcej i 10% lub więcej były podobne do tych u pacjentów z poziomami ekspresji PD-L1 wynoszącymi 1. % lub więcej (Tabela 2). Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 7”

Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 6

Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami pod względem szybkości przeżycia wolnego od progresji (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 0,89, 95% CI, 0,70 do 1,13, P = 0,32). Przekroczenie krzywych Kaplana-Meiera wskazuje na nieproporcjonalność. Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 2,0 miesiąca (95% CI, 1,9 do 2,1) w grupie otrzymującej niwolumab w porównaniu z 2,3 miesiąca (95% CI, 1,9 do 3,1) w grupie leczonej standardowo (Figura 1B). Zaobserwowano jednak późne rozdzielenie krzywych Kaplana-Meiera, a szacunkowe przeżycie bez progresji po 6 miesiącach wyniosło 19,7% (95% CI, 14,6 do 25,4) w grupie niwolumabu i 9,9% (95% CI, 5,0 do 16,9) w grupie standardowej terapii.
Wskaźnik odpowiedzi u pacjentów leczonych niwolumabem wynosił 13,3% (95% CI, 9,3 do 18,3), w tym 6 pełnych odpowiedzi i 26 częściowych odpowiedzi. Continue reading „Niwolumab do nawrotowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 6”

Rytuksymab i dożylna immunoglobina globulinowa w celu złagodzenia wrażliwości podczas transplantacji nerek

Obecnie istnieje niewiele opcji przeszczepów u pacjentów wysoce uczulonych na HLA. To eksploracyjne, otwarte, faza 1-2, jednoośrodkowe badanie zbadało, czy dożylna immunoglobulina plus rytuksymab może zmniejszyć poziomy przeciwciał anty-HLA i poprawić wskaźniki transplantacji. Metody
W okresie od września 2005 r. Do maja 2007 r. Łącznie 20 wysoce uczulonych pacjentów (ze średnim poziomem przeciwciał reaktywnych względem panelu T [. Continue reading „Rytuksymab i dożylna immunoglobina globulinowa w celu złagodzenia wrażliwości podczas transplantacji nerek”