Wrodzona gruźlica czesc 4

Ze względu na możliwość zapalenia nerwu wzrokowego, streptomycyna jest zwykle preferowana w stosunku do ethambutolu u niemowląt35. W społecznościach, w których wskaźniki oporności na izoniazyd wynoszą 4 procent lub mniej, wstępne schematy trzech leków mogą być akceptowane35. Jedyne standardowe kryteria rozróżniające wrodzoną od gruźlicy nabytej w okresie poporodowym zostały ustalone przez Beitzke w 1935 r9. Kryteria te wymagają, aby niemowlę wykazało gruźlicze zmiany i jedną z następujących: zmiany w pierwszych dniach życia, pierwotny kompleks wątroby lub wykluczenie transmisji pourodzeniowej przez separację niemowlęcia przy urodzeniu od matki i innych źródeł infekcji. Pacjenci spełniający te kryteria prawie na pewno mają prawdziwą wrodzoną gruźlicę. Continue reading „Wrodzona gruźlica czesc 4”

Wrodzona gruźlica cd

Rozprzestrzenienie hematogenne i aspiracja zakażonego płynu owodniowego stanowią około połowę przypadków wrodzonej gruźlicy5. Ponieważ lokalizacja pierwotnego kompleksu wymaga otwartej procedury chirurgicznej lub autopsji, często nie można określić sposobu transmisji wrodzonej, co ilustrują opisywani tutaj dwaj pacjenci. Współleczenie z HIV, ważnym czynnikiem przyczyniającym się do niedawnego wzrostu gruźlicy, zwiększa prawdopodobieństwo pozapłucnej gruźlicy6. Kobiety w wieku rozrodczym zakażone wirusem HIV mogą w związku z tym być narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia gruźlicy łożyska lub narządów płciowych, co powoduje zwiększone ryzyko wrodzonej transmisji. Wrodzona gruźlica jest rzadka. Continue reading „Wrodzona gruźlica cd”

Wrodzona gruźlica ad

Wszystkie trzy miały normalne zdjęcia RTG klatki piersiowej i otrzymywały izoniazyd w ramach profilaktyki. Pacjent 2
15-dniowe niemowlę z Native American miało dwudniową historię gorączki, złego karmienia i cierpienia układu oddechowego. Badanie fizykalne ujawniło powiększenie wątroby i macicy. Radiogram klatki piersiowej wykazał naciek prawostronny. Liczba białych krwinek wynosiła 26 000 na milimetr sześcienny, z 51 procentami komórek polimorfojądrowych, 7 procent form pasmowych, 26 procent limfocytów i 16 procent monocytów. Continue reading „Wrodzona gruźlica ad”

Wrodzona gruźlica

Liczba przypadków gruźlicy u kobiet w wieku rozrodczym wzrosła o 41 procent w Stanach Zjednoczonych w latach 1985-1992 (Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: dane niepublikowane). Prawdopodobnie zwiększyło się ryzyko wystąpienia gruźlicy w ciąży, co prowadzi do zwiększonego ryzyka wrodzonej gruźlicy. Opisujemy dwóch pacjentów z wrodzoną gruźlicą. Analizujemy również 29 przypadków zgłoszonych od 1980 r. I proponujemy zmienione kryteria rozróżniania wrodzonej od nabytej w okresie pourodzeniowym gruźlicy. Continue reading „Wrodzona gruźlica”

Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad 7

Sugerowano, że genetyka choroby niedokrwiennej serca byłaby lepiej zrozumiała, gdyby badania obejmowały czynniki bezpośrednio związane z patogenezą blaszek miażdżycowych, takie jak reaktywność ściany naczynia krwionośnego do uszkodzenia, rola komórki zmiatające i wpływ układu krzepnięcia krwi. Mogą również występować specyficzne polimorfizmy w genie kodującym enzym konwertujący angiotensynę41. Nasze badanie sugeruje, że ważne jest, aby identyfikować zarówno mężczyzn, jak i kobiety, których krewni pierwszego stopnia zmarli na chorobę wieńcową w każdym wieku, szczególnie w młodym wieku, aby można było rozwiązać ich modyfikowalne czynniki ryzyka choroby wieńcowej. Konieczne są dalsze badania, aby określić mechanizmy molekularne leżące u podstaw podatności genetycznej na chorobę wieńcową serca oraz sposób, w jaki mechanizmy te mogą się różnić w zależności od wieku.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Przedstawione w części w American Heart Association Cardiovascular Epidemiology Meetings, Memphis, Tennessee, 18-19 marca 1992. Continue reading „Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad 7”

Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad 6

W badaniu Duńskiego Rejestru Adopcji [20] ujawniono jednak komponent genetyczny tylko u osób, których rodzice zmarli z powodu przyczyn sercowo-naczyniowych przed ukończeniem 50. roku życia. Wyniki naszego badania niekoniecznie są sprzeczne z wynikami badania dotyczącego adopcji, ponieważ większy rozmiar naszego badania populacja i długi okres obserwacji pozwoliły nam łatwiej wykryć te skojarzenia w późniejszym wieku (do 75 roku życia). W tym badaniu nie mierzono wielu czynników ryzyka choroby wieńcowej serca. Interpretując nasze wyniki, nie możemy ignorować możliwości, że bliźnięta monozygotyczne mają więcej środowiskowych czynników ryzyka, takich jak zmienne dietetyczne i brak aktywności fizycznej, niż bliźnięta dwuzygotyczne. Continue reading „Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad 6”

Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad 5

Następnie zbadaliśmy, w jakim stopniu inne standardowe czynniki ryzyka mierzone w rejestrze mogą zakłócić efekt wczesnej śmierci z powodu choroby wieńcowej u bliźniaka (Tabela 3). Wszystkie współzmienne wykazane w analizie jednoczynnikowej jako istotne predyktory zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca zostały włączone do analizy wieloczynnikowej wraz ze zmiennymi związanymi z wiekiem w chwili śmierci. Dla mężczyzn tymi zmiennymi były nadciśnienie, cukrzyca, palenie tytoniu, kohorta urodzeniowa, wskaźnik masy ciała, stan cywilny i wykształcenie, a dla kobiet były to nadciśnienie, cukrzyca, palenie tytoniu, kohorta urodzeniowa i wskaźnik masy ciała. Wykazano również, że wszystkie te zmienne towarzyszące są znaczącymi predyktorami w analizie wieloczynnikowej (tabela 3). Wśród mężczyzn względne zagrożenie, gdy osoba dorosła zmarła w wieku 36 do 55 lat, zmniejszyło się (z 13,4 do 8,1) tylko u bliźniąt jednojajowych, po uwzględnieniu innych czynników ryzyka. Continue reading „Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad 5”

Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt czesc 4

Zarówno samce, jak i samice bliźniąt zmarły na chorobę wieńcową w młodszym wieku niż cała populacja bliźniaczego rejestru, jeśli ich bliźniacy zmarli na tę chorobę przed ukończeniem 76 lat. Co więcej, bliźnięta jednojajowe zmarły wcześniej z powodu choroby niedokrwiennej serca niż bliźnięta dwuzygotyczne, jeśli ich bliźnięta zmarły we wczesnych przedziałach wiekowych. Fakt, że wpływ monoterycznego bliźniaka, który zmarł na chorobę wieńcową był większy niż posiadanie bliźniaka dizygotycznego sugeruje, że może istnieć genetyczny składnik ryzyka, że bliźniak może umrzeć z powodu choroby niedokrwiennej serca przed ukończeniem 76 lat. W miarę wzrostu wieku z powodu choroby wieńcowej u bliźniaka, różnica między prawdopodobieństwem przeżycia bliźniąt jednojajowych i bliźniąt dwuzygotycznych stała się mniejsza. To odkrycie dotyczyło zarówno mężczyzn, jak i kobiet (ryc. Continue reading „Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt czesc 4”

Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt cd

Wybraliśmy to podejście, ponieważ poprawiło ono lewą cenzorię wpisaną w rejestr, a także pozwoliło na wpływ innych współzmiennych. Analiza przeżycia w czasie dyskretnym wykorzystuje regresję logistyczną do modelowania oszacowań zagrożeń, gdy czas przeżycia mierzony jest w dyskretnych odstępach czasu28. W tej metodzie zmienną zależną jest logarytm prawdopodobieństwa zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca podczas przerwy, która jest zależna od przeżycia do początku tego okresu. Dane rejestru zostały zmodyfikowane w sposób opisany przez Hosmera i Lemeshow28, aby wykorzystać model do przetrwania w czasie dyskretnym. Okres obserwacji wynosił 26 lat; najwcześniejszy wiek, w którym podmiot był zagrożony, wynosił 36 lat, a ostatni 102 lata. Continue reading „Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt cd”

Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad

Śmiertelność spowodowana chorobą niedokrwienną serca u bliźniaków w próbie szwedzkiego rejestru bliźniąt. Podzieliliśmy mężczyzn, którzy zmarli z powodu choroby niedokrwiennej serca na pięć grup wiekowych, a kobiety na cztery grupy, jak pokazano w Tabeli 1. Wszystkie kobiety, które zmarły z powodu choroby niedokrwiennej serca przed ukończeniem 66 lat, zostały włączone do jednej grupy wiekowej ze względu na małe grupy. liczba tych przedmiotów. W analizach przeżycia zmienna śmierci z powodu choroby wieńcowej u bliźniaka została sklasyfikowana zgodnie z przedziałem wiekowym. Continue reading „Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt ad”