Podpis 70-genowy jako pomoc w decyzjach terapeutycznych we wczesnym stadium raka piersi

Wykazano, że 70-genowy test sygnatury (MammaPrint) poprawia przewidywanie wyników klinicznych u kobiet z wczesnym stadium raka piersi. Staraliśmy się dostarczyć prospektywne dowody klinicznej użyteczności dodania podpisu 70-genu do standardowych kliniczno-patologicznych kryteriów przy wyborze pacjentów do chemioterapii adiuwantowej. Metody
W tym randomizowanym badaniu III fazy zapisaliśmy 6693 kobiet z wczesnym stadium raka piersi i określiliśmy ich ryzyko genomiczne (z wykorzystanie...

Immunologiczne korelacje efektu aborcyjnego u pacjenta z czerniakiem AD 3

We wrześniu 2009 r. pacjentka zapisał się do badania klinicznego(CA184-087, ClinicalTrials.gov number, NCT00920907): randomizowane, otwarte badanie porównujące bezpieczeństwo i farmakokinetykę ipilimumabu wytwarzanego za pomocą dwóch odrębnych procesów. Pacjentka otrzymywała ipilimumab w dawce 10 mg na kilogram masy ciała co 3 tygodnie, w sumie cztery dawki, w ramach terapii indukcyjnej. W badaniu kontrolnym CT z grudnia 2009 r. (12 tygodni po rozpoczęciu ipilimumabu) wykazano c...

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 7

Nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupami w przypadku zgonów z jakiejkolwiek przyczyny po 6 miesiącach. Częstość złożonego punktu końcowego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zatorowości, nawrotu infekcyjnego zapalenia wsierdzia lub powtórnej hospitalizacji z powodu rozwoju zastoinowej niewydolności serca wynosiła 3% we wczesnej grupie chirurgicznej w porównaniu z 28% w grupie leczonej konwencjonalnie (współczynnik ryzyka, 0,08; 95% CI, 0,01 do 0,65; P = 0,02) (panel B). Nie by...

Rozpoznanie krupowego zapalenia pluc

Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami pod względem szybkości przeżycia wolnego od progresji (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 0,89, 95% CI, 0,70 do 1,13, P = 0,32). Przekroczenie krzywych Kaplana-Meiera wskazuje na nieproporcjonalność. Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 2,0 miesiąca (95% CI, 1,9 do 2,1) w grupie otrzymującej niwolumab w porównaniu z 2,3 miesiąca (95% CI, 1,9 do 3,1) w grupie leczonej standardowo (Figura 1B). Zaobserwowano jednak p...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.info:

335#nfz kolejki oczekujących do sanatorium , #komora hiperbaryczna przeciwwskazania , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #dihydrokwercetyna , #zespół sudecka rehabilitacja , #wózki 3w1 allegro , #implanty zęby , #układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2 , #planowanie kariery , #lg bello allegro ,