Analiza podgrup i oporności na Raltegrawir w zakresie opornego zakażenia HIV-1 czesc 4

U pacjentów otrzymujących zoptymalizowaną terapię podstawową z wynikiem oceny czułości genotypowej 0, poziom RNA HIV-1 mniejszy niż 50 kopii na mililitr osiągnięto w 48. tygodniu u 45% pacjentów otrzymujących raltegrawir w porównaniu z 3% pacjentów otrzymujących placebo, a średnie zmiany liczby komórek CD4 między stanem wyjściowym a 48 tygodniem wynosiły odpowiednio 81 i 11 na milimetr sześcienny (Figura 2). Wśród pacjentów z bardziej zoptymalizowaną terapią podstawową, odzwierciedloną przez 2-punktową wrażliwość genotypową, 77% biorców raltegrawiru miało poziomy RNA HIV-1 poniżej 50 kopii na mililitr w 48 tygodniu, w porównaniu z 62% biorców placebo; odpowiadające średnie zmiany liczby komórek CD4 wynosiły odpowiednio 145 i 87 na milimetr sześcienny. Podobne wyniki zaobserwowano w analizie podgrupy na podstawie oceny fenotypowej wrażliwości. Jedynie u stosunkowo nielicznych pacjentów, u których zoptymalizowana terapia podstawowa była związana z czułością genotypową lub fenotypową wynoszącą 3 lub więcej, korzyść terapeutyczna raltegrawiru w porównaniu z placebo była niejednoznaczna. Rysunek 3. Ryc. 3. Wartości procentowe pacjentów z poziomem RNA wirusa HIV-1 wynoszącym mniej niż 50 kopii na mililitr w 48. tygodniu, w zależności od użycia lub niewykorzystania wybranych leków przeciwretrowirusowych. Pionowa linia przerywana przedstawia ogólny szacunkowy efekt leczenia. Dane pochodzące od pacjentów leczonych enfuwirtydem lub darunawirem w ramach ich zoptymalizowanej terapii w tle zostały wykluczone z tej analizy, jeśli wcześniej byli leczeni odpowiednio enfuwirtydem lub darunawirem. OBT oznacza zoptymalizowaną terapię tła.
Przeprowadzono dodatkowe analizy w celu oceny wpływu nowo dostępnych leków przeciwretrowirusowych (darunawir lub enfuwirtyd stosowany samodzielnie lub w połączeniu z typranawirem) w ramach zoptymalizowanej terapii w tle. Wśród pacjentów otrzymujących enfuwirtyd i darunawir po raz pierwszy, 89% pacjentów z grupami raltegrawiru i 68% pacjentów z grup placebo miało poziom RNA HIV-1 mniejszy niż 50 kopii na mililitr w 48. tygodniu (Figura 3), z odpowiednimi zmianami w liczbie komórek CD4 odpowiednio 129 i 81 na milimetr sześcienny (rysunek w Dodatku 2, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Poziom RNA wirusa HIV-1 poniżej 50 kopii na mililitr osiągnięto u 69% i 80% biorców raltegrawiru w porównaniu z 47% i 57% pacjentów otrzymujących placebo po raz pierwszy z użyciem odpowiednio darunawiru lub enfuwirtydu, a zmiany w Liczba komórek CD4 wynosiła 114 i 116 na milimetr sześcienny wśród biorców raltegrawiru w porównaniu z 74 i 49 na milimetr sześcienny, odpowiednio wśród biorców placebo.
Odbiorcy Raltegrawiru mieli wyższy odsetek odpowiedzi niż w grupie otrzymującej placebo, niezależnie od tego, czy typranawir był stosowany w zoptymalizowanej terapii podstawowej. U pacjentów leczonych typranawirem, u których wirus był genotypowo wrażliwy na typranawir, poziom RNA wirusa HIV-1 zmniejszył się do mniej niż 50 kopii na mililitr u 73% biorców raltegrawiru w porównaniu z 40% biorców placebo (ryc. 3). Średnie zmiany liczby komórek CD4 w tej podgrupie wynosiły odpowiednio 114 i 56 na milimetr sześcienny (rysunek w dodatku uzupełniającym 2)
[przypisy: procto hemolan żel, sprawdzian układ pokarmowy, plastry evra ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: plastry evra ulotka procto hemolan żel sprawdzian układ pokarmowy