Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax czesc 4

W podstawowej analizie skuteczności analizowano punkt końcowy czas do zdarzenia za pomocą metody Kaplana-Meiera. 10,11 porównywano z wartościami obserwowanymi po leczeniu pochodnymi artemizyny w badaniach przeprowadzonych w Azji Południowo-Wschodniej, w których liczba pasożytów wynosi sześć godzin (lub częściej niż co godzinę). zostały wykonane. W przypadku odsetka wyleczeń w kohorcie z jedną dawką, wiarygodne przedziały ufności na poziomie Bayesa wynoszą 95% na podstawie nieinformacyjnej wcześniejszej dystrybucji beta (co oznacza, że przed rekrutacją jakichkolwiek pacjentów uważaliśmy, że współczynnik wyleczeń powyżej 50% był równie prawdopodobny, jak wskaźnik wyleczenia 50% lub niższy). Wyniki
Badaj pacjentów
Od marca do sierpnia 2013 r. 21 pacjentów dorosłych z ostrą niepowikłaną malarią (11 z malarią P. vivax i 10 z malarią P. falciparum) było włączonych do kohort wielu dawek, a 22 pacjentów z nieskomplikowaną malarią wywołaną przez P. falciparum zarejestrowano w kohorcie z jedną dawką. Wyjściową charakterystykę pacjentów podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Wyjściowa parazytemia wahała się od 5077 do 24 160 na milimetr sześcienny u pacjentów z malarią P. vivax i od 1901 do 59,405 na milimetr sześcienny w przypadku malarii P. falciparum. Dwóch pacjentów zostało wykluczonych z analizy skuteczności i farmakokinetyki: pacjent z malarią P. vivax, u którego wykryto mieszane zakażenie po przyjęciu 400 mg KAF156 i pacjenta z malarią wywołaną przez P. falciparum, którzy powtarzali wymioty w ciągu 45 minut po otrzymaniu 800 mg KAF156; dwie kolejne próby podawania dawki również zakończyły się niepowodzeniem z powodu wymiotów.
Gorączka i luz pasożytniczy
Tabela 1. Tabela 1. Rozstępy pasożytnicze u pacjentów z malarią Plasmodium vivax lub P. falciparum leczonych wieloma dawkami 400 mg lub pojedynczą dawką 800 mg KAF156.Figure 1. Figura 1. Ilość pasożytów w dawce wielokrotnej i pojedynczej -Kobiete kohorty Przedstawiono indywidualne liczenie pasożytów od badania przesiewowego aż do usunięcia pasożyta u pacjentów z malarią Plasmodium vivax (kohorta 1) lub malarią P. falciparum (kohorty 2), którzy otrzymywali KAF156 w dawce 400 mg na dobę przez 3 dni (panel A) i pacjenci z malarią P. falciparum, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 800 mg (kohorty 3) (panel B). Każda linia reprezentuje indywidualnego pacjenta. W każdej kohorcie stała linia pionowa wskazuje średni czas luzowania pasożyta.
Średni czas klirensu gorączki po przyjęciu KAF156 wynosił 14 godzin (zakres od 4 do 30) u pacjentów z malarią wywołaną przez P. vivaxa i 6 godzin (zakres od 4 do 24) u pacjentów z malarią P. falciparum w kohortach z wieloma dawkami i 4 godziny (zakres od 4 do 66) w kohorcie z pojedynczą dawką. U jednego biorcy pojedynczej dawki 800 mg parazytemia ustąpiła po 66 godzinach od podania dawki, ale powtórzyła się bezobjawowo po 84 godzinach. U wszystkich pozostałych pacjentów parazytemia ustąpiła. W kohortach z wieloma dawkami, średni czas klirensu pasożyta wynosił 24 godziny (zakres międzykwartylny, 20 do 30, zakres od 16 do 36) u pacjentów z malarią wywołaną przez żyłę woskową i 45 godzin (zakres międzykwartylowy, 42 do 48, zakres, 36 do 66) u osób z malarią falciparum; w kohorcie z jedną dawką, mediana czasu klirensu wynosiła 49 godzin (zakres międzykwartylowy, 42 do 54, zakres od 16 do 68) (Tabela i Figura 1)
[przypisy: aorta wstępująca, biopulp, reh med sieradz ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta wstępująca biopulp reh med sieradz