Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 8

Żaden z pacjentów w naszym badaniu, w tym z infekcjami z nadciśnieniem, nie posiadał izolatów pasożytów z mutacjami PfCARL, które są związane z wyborem oporności na KAF156 w badaniach eksperymentalnych. Trzynastu z 21 pacjentów, którzy otrzymali wiele dawek 400 mg KAF156 i wszystkich 22 pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 800 mg, miało co najmniej jedno zdarzenie niepożądane. Jeden pacjent, który otrzymał pojedynczą dawkę 800 mg, miał powtarzające się wymioty i został wycofany z badania. Pięciu innych pacjentów wymiotowało po otrzymaniu pojedynczej dawki 800 mg, w porównaniu z pacjentem z malarią P. falciparum w kohorcie z wieloma dawkami. Czterech pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 800 mg, zgłaszało nudności w porównaniu z pacjentem z malarią wywołaną przez P. falciparum w kohorcie z wieloma dawkami. Pomiędzy 27% a 33% wszystkich pacjentów we wszystkich trzech kohortach miało łagodne podwyższenie aktywności aminotransferaz po leczeniu (maksymalne podniesienie, 136 U na litr). Ogólnie, trzydniowy schemat wielokrotnych dawek 400 mg wiązał się z mniejszą liczbą zdarzeń niepożądanych niż pojedyncza dawka 800 mg. Niedokrwistość występuje często u pacjentów z malarią. W naszym badaniu niedokrwistość, która pogorszyła się w stosunku do wartości wyjściowej lub rozwinęła się podczas leczenia, ustąpiła lub uległa poprawie do końca badania.
Właściwości farmakokinetyczne KAF156 wahały się stosunkowo niewiele pomiędzy pacjentami i były podobne do wartości zgłaszanych wcześniej u zdrowych ochotników.6 Odpowiedzi terapeutyczne były jednolicie szybkie. Nie ustalono wyraźnego związku pomiędzy ekspozycją na lek (mierzoną jako Cmax lub AUC0-24) a początkową reakcją na parazytologię (mierzoną jako czas klirensu pasożyta lub okres półtrwania wolnych pasożytów) dla schematu wielokrotnych dawek lub pojedynczej dawki. Spośród 7 pacjentów z nawracającymi zakażeniami P. falciparum po otrzymaniu pojedynczej dawki, tylko 2 miało całkowite stężenie KAF156 w osoczu powyżej 58 ng na mililitr (ponad dwukrotne 99% stężenie hamujące) przez 6 dni (trzy cykle bezpłciowe), w porównaniu z z 10 z 13 pacjentów, którzy nie mieli nawrotu.
Podsumowując, nasze badanie wykazało, że KAF156, nowy lek przeciwmalaryczny, wykazuje aktywność przeciwko malarii wywołanej przez vivax i falciparum, w tym pasożyty odporne na artemizynę.
[podobne: cardiomin b6, plny textylia instagram, plny textylia instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: cardiomin b6 plny textylia instagram plny textylia instagram