Aktywność przeciwmalaryczna KAF156 w malarii Falciparum i Vivax ad 6

Pod koniec badania trzech pacjentów nadal miało podwyższone poziomy. Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej po leczeniu (wszystkie stopnia 1) wystąpiło u siedmiu pacjentów (33%) w grupach otrzymujących wiele dawek (zakres od 41 do 115 jednostek na litr) iu sześciu pacjentów (27%) w pojedynczej dawce kohorta (zakres, 38 do 49 U na litr). Jedna elewacja (kohorty 2) została zgłoszona jako zdarzenie niepożądane. Pod koniec badania dwóch pacjentów w grupie 2 i czterech pacjentów w kohorcie 3 nadal miało podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej.
U pacjenta z malarią falciparum, który otrzymał wielokrotne dawki KAF156, poziom hemoglobiny spadł z 9,1 g na decylitr do 6,8 g na decylitr w dniu 2 (stopień 3.), wahał się w czasie badania, wynosił 6,6 g na decylitr w dniu 11, ale był normalny 2 tygodnie później. U 2 pacjentów z kohortą z jedną dawką, u których przed rozpoczęciem badania wystąpiła niedokrwistość (stężenie hemoglobiny, 10,6 g na decylitr i 10,5 g na decylitr), stężenie hemoglobiny spadło dalej po przyjęciu badanego leku (poziom hemoglobiny, 8,4 g na decylitr i 7,7 g na decylitr, odpowiednio), stanowiące zdarzenia stopnia 2, ale poprawione w dniu 11 (odpowiednio 11,6 g na decylitr i 10,8 g na decylitr). 2 pacjentów odmówiło dalszej obserwacji. Ogółem 12 z 21 pacjentów (57%) w kohortach wielodawkowych i 5 z 22 (23%) w kohorcie z jedną dawką miało niedokrwistość.
W sumie 60% zdarzeń niepożądanych uznano za związane z lekami. Odsetek ten był wyższy w kohorcie pojedynczej dawki (65%) niż w kohortach z wieloma dawkami (45%).
Farmakokinetyka
Tabela 3. Tabela 3. Zmienne farmakokinetyczne w dniu iw dniu 3 po podaniu KAF156 w dawce 400 mg dziennie przez 3 dni lub jednorazowej dawce 800 mg. Rysunek 2. Figura 2. Średnie stężenia w osoczu-Profile czasowe KAF156. Dane dotyczące pacjentów w grupach otrzymujących wiele dawek w dniu iw dniu 3 po podaniu doustnym 400 mg raz na dobę (od dnia do dnia 3) przedstawiono u pacjentów z zakażeniem P. vivax (panel A) oraz u pacjentów z Infekcja P. falciparum (Panel B). Panel C przedstawia dane dla pacjentów z zakażeniem P. falciparum w kohorcie z pojedynczą dawką. I słupki wskazują odchylenie standardowe.
Mediana czasu od podania KAF156 do maksymalnego stężenia w osoczu (Cmax) wynosiła około 3 godziny zarówno w dniu 1, jak iw dniu 3, z całkowitym średnim (. SD) okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynoszącym 44,1 . 8,9 godzin (Tabela 3 i Ryc. 2 i Ryc. Zmienność osobnicza profili farmakokinetycznych była względnie niska dla leku przeciwmalarycznego, ze współczynnikami zmienności 20 do 30% dla Cmax i powierzchni pod krzywą w ciągu 24 godzin (AUC0-24) we wszystkich trzech kohortach. Średnie współczynniki kumulacji (obliczone jako AUC0-24 w dniu 3 podzielone przez AUC0-24 w dniu 1) wynosiły 2,16 i 2,15 po podaniu dawki dobowej przez 3 dni w kohortach i 2, odpowiednio; wartości te były zgodne z wartościami przewidywanymi z okresu półtrwania w fazie eliminacji. Ekspozycja na farmakokinetykę (Cmax i AUC0-24) w dniu 3 po podaniu wielokrotnych dawek była podobna w dwóch kohortach dla wielu dawek i była również podobna do ekspozycji farmakokinetycznej po podaniu pojedynczej dawki 800 mg.
[przypisy: dyżury aptek mrągowo, tobrexan płock, tobrexan ]

Powiązane tematy z artykułem: biopulp dyżury aptek mrągowo tobrexan